โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1) ผู้ประเมิน คือ รองอธิบดีหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
(2) ให้ผู้ประเมินใช้แบบประเมินความพึงพอใจฯ จำนวน 1 ชุด ต่อลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการ จำนวน 1 ราย
(3) วิธีการประเมิน
- ให้ประเมินลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการ ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร โดยแยกเป็นรายบุคคล
กรณีลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการ ที่ได้ปรับระบบการจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมให้หน่วยงานประเมินความพึงพอใจของพนักงานราชการศาลยุติธรรมรายดังกล่าวด้วย
- การประเมินความพึงพอใจด้านการดำเนินงานหากลูกจ้างชั่วคราวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแบบฟอร์มที่กำหนด หน่วยงานสามารถแก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างชั่วคราวรายดังกล่าวในแบบฟอร์ม
ได้ตามความเหมาะสม
(4) วิธีการกรอกข้อมูล
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราวที่ท่านประเมิน
ระบุชื่อ - สกุล ตำแหน่ง และส่วน/กลุ่มงานของลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการ
- ส่วนที่ 2 คะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว งานโครงการ
ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ประเมิน
- ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(5) วิธีการคิดคะแนน
- เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน
มาก เท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน
น้อย เท่ากับ 2 คะแนน
น้อยมาก เท่ากับ 1 คะแนน
- การคิดคะแนนรวมเฉลี่ย รายบุคคล
นำคะแนนที่ได้จากการประเมินในแต่ละข้อบวกรวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนข้อทั้งหมด
และนำผลลัพธ์ที่ได้ใส่ในช่องคะแนนรวมเฉลี่ย
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ *
หน่วยงาน *
ชื่อศาล หรือ ชื่อสำนัก/กอง เช่น สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ , สำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรี , สำนักการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
สังกัด *
ผู้จัดทำแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ *
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service