แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ อบต.หนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
แบบประเมินนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
เพศ *
Required
อายุ *
สถานภาพ *
การศึกษา *
อาชีพหลัก *
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรวดเร็วในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สถานทีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำโรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
“ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์/เครื่องมือ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms