หลักสูตรอบรมสถาบัน New Economy Academy (NEA)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA เป็นหน่วยงานใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ให้เข้าใจวิธีการทำการค้าขายยุคใหม่ในหลายด้าน อาทิ ด้านดิจิทัล ด้านบริหารจัดการธุรกิจสู่สากล ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก ความรู้เฉพาะทางด้านการตลาดระหว่างประเทศ ที่เน้นเป็นประเภทสินค้า หรือเน้นตามตลาด เป็นต้น ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปแล้วทั้งหมดเกือบ 13,000 ราย และจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ออกมาตลอดปี


สถานที่ : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ( กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก )

หลักสูตรหลักของสถาบัน NEA ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตร New Economy Amplifier : หลักสูตรสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า ผู้ถ่ายทอด และกระจายความรู้ (Trainers)
หลักสูตรสร้างพี่เลี้ยงจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจและการค้ายุคใหม่ด้วยองค์ความรู้โดยการอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ (Train the trainer) เพื่อให้สามารถกระจายองค์ความรู้ไปยังผู้ประกอบการในทุกพื้นที่ของประเทศ ได้อย่างทั่วถึงเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยในระดับชุมชนท้องถิ่นได้
กลุ่มเป้าหมาย (Trainer) :
1) เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
3) อาจารย์จากสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏประจำจังหวัด วิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา และ กศน.
4) ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainers)
2. หลักสูตร New Economy Foundation : หลักสูตรสร้างคนตัวเล็ก
หลักสูตรสร้างคนตัวเล็กเกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจในชุมชน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากในการทำธุรกิจ ต่อยอดสู่การค้าแบบ E-Commerce และสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากให้ยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย :
1) เกษตรกรในท้องถิ่น
2) ผู้ประกอบการรายย่อย
3) วิสาหกิจชุมชน
4) ประชาชนทั่วไป
โครงการสำคัญ ได้แก่
โครงการพัฒนาองค์ความรู้การตลาดจากชุมชนสู่การค้าระหว่างประ
โครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
โครงการเรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter)
3. หลักสูตร New Economy Driver : หลักสูตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
เป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการทำการค้าภายในประเทศ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการต่อยอดสู่การค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโลกธุรกิจและพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
กลุ่มเป้าหมาย :
1) ผู้ประกอบการ SMEs
2) ผู้ประกอบการ Start-up
โครงการสำคัญ ได้แก่
โครงการ Passport to Global Challenge
โครงการต้นกล้า ทู โกล
โครงการต้นกล้า โก อินเตอร์
โครงการ SMART Exporter
โครงการ SMEs Genius Exporter
โครงการ Smart Online SMEs by Canon/ Line/ Lazada/ Facebook
โครงการเจาะตลาดส่งออกรายอุตสาหกรรม (จัดในงานแสดงสินค้าของกรม)
4. หลักสูตร New Economy Connector (Executive) : หลักสูตรสร้างเครือข่ายการค้าสำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรผู้บริหารเกิดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) สำหรับนักธุรกิจและผู้บริหารชั้นแนวหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมการทำงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อสังคม
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน
โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการ CLMVT Executive Program on New Economy
ประเภทผู้ร่วมงาน
ข้อมูลประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (ใช้สำหรับติดต่อประสานงาน) *
Your answer
บริษัท / หน่วยงาน / ห้างร้าน / องค์กร
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
อีเมล *
Your answer
ประเภทหลักสูตร
กรุณาเลือกหัวข้อหลักสูตรที่ท่านสนใจ (สามารถเลือกมากกว่า 1 หัวข้อ)
หลักสูตรการรับมือเศรษฐกิจยุคใหม่
หลักสูตรการเสริมสร้างขีดความสามรถในการแข่งขัน
หลักสูตรการค้าบนโลกดิจิทัล
หลักสูตร Smart Businessman
หลักสูตรบุกเจาะตลาดต่างประเทศ
หลักสูตรเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจ
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 129
สามารถติดต่อสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
เบอร์โทรติดต่อ : 02-507-8111, 8141, 8146, 8131
หรือที่ http://nea.ditp.go.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of JENOSIZE. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms