แบบประเมินการสอนของครู ตามโคงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ระดับชั้น
Clear selection
ตอนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูในภาพรวม
ระดับ 1 คือน้อยที่สุด
ระดับ 5 คือมากที่สุด
1. ครูมีการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ *
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ครูสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ *
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ครูมีทักษะและใช้เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเข้าใจ *
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ครูใช้สื่อ/เอกสารได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา *
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ *
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
6. ครูเข้าสอนตรงเวลา *
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
7. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน *
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
8. โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู *
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy