ด่วน... แจ้งให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลส่งกลับสพป.อุทัยธานี เขต 2 ภายในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
Email address *
จำนวนนักเรียนและรูปแบบหรือลักษณะการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy จำแนกตามระดับชั้น (ข้อมูล 10 มิ.ย.62)
หมายเหตุ : 1. ทักษะด้าน Digital Literacy หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทำของผู้เรียนที่แสดงออกถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้หรือการสืบค้นตามช่วงวัย
2. รูปแบบหรือลักษณะการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะ Digital Literacy เช่น การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ,รายวิชาเพิ่มเติม,ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุม ฯลฯ
โรงเรียน
Your answer
ระดับชั้นป.1
ระดับชั้นป.1 มีนักเรียนทั้งหมด ...........คน
Your answer
ได้รับการเรียนรู้ทักษะด้าน Digital Literacy .............คน
Your answer
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน การเรียนรู้ ........... คน
Your answer
รูปแบบหรือลักษณะการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ Digital Literacy …………………………………………………………….
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy