แบบประเมินโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
การศึกษา
ผู้เข้าอบรมจาก
ท่านทราบข่าวสารการอบรม/สัมมนาจากแหล่งใด
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
2. ความสะดวกในการลงทะเบียน
3. การดำเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน
4. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
5. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม
2. ด้านวิทยากร
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2. การถ่ายทอดของวิทยากร
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
4. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
5. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ความเหมาะสมของสถานที่
2. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่
3. ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง
4. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. การบริการของเจ้าหน้าที่
2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
3. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
4. การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
5. ด้านความรู้ความเข้าใจ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. สามารถบอกประโยชน์ของ Infographic ได้
2.สามารถบอกข้อดีของ Infographic ได้
3. สามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอน การสร้าง Infographic ได้
6. ด้านการนำความรู้ไปใช้
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานได้
3. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service