แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ


คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้ เป็นการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. ผู้รับการประเมิน คือ ผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. ผู้ประเมิน คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
     4.1 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
     4.2 ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     4.3 ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy