แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. คณะ
3.เรื่องที่มาติดต่อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
กรุณาทำเครื่องหมาย  หน้าข้อความต่อไปนี้
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5
4
3
2
1
1.1 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
1.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
1.4 ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
1.5 มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรช่วงพักกลางวัน คอยให้บริการ
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
5
4
3
2
1
2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.4 มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
2.5 มีเอกสาร/แผ่นพับแนะนำข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5
4
3
2
1
3.1 มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
3.3 มีห้องน้ำที่สะอาด
4. ความพึงพอใจในภาพรวมชื่อ
จุดเด่น
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Buriram Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms