แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ One Stop Services (Version 2.13.x)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง :: ระบบ One Stop Services ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 2.13.x  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ One Stop Service นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงระบบในปีงบประมาณถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้น  และตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
กรุณากรอกแบบประเมินตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
สถานภาพ *
หน่วยงานที่สังกัด *
ความถี่ในการใช้งานระบบ *
ระดับสิทธิ์ในการใช้งานระบบ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจด้านการใช้งานและด้านความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน เป็นมิตรกับผู้ใช้
2) มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม
3) ความชัดเจนของคำอธิบาย สัญลักษณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอ สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย
4) ระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน
5) มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
6) ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์
7) มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
8) สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
9) ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
10) ความต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
11) ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ตอนที่ 3 : ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหาทางเทคนิค/ การใช้งาน/ การให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งที่คาดหวัง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงจากท่าน  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse