แบบสอบถามสภาพปัญหาการทำงานเป็นทีมในระดับปริญญาตรี
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมในระดับปริญญาตรี ไม่มีผลใดๆกับการเรียนการสอน เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
1. เพศ *
2. อายุ *
Your answer
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน *
4. สาขาวิชา *
Your answer
5.สถานศึกษา *
คำชี้แจง ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการทำงานเป็นทีม โดยที่
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
การทำงานเป็นทีมในระดับปริญญาตรี *
1
2
3
4
5
1) นักศึกษาคิดว่าการทำงานเป็นทีมมีประโยชน์
2) นักศึกษาคิดว่าการประเมินผลแบบกลุ่มมีความเป็นธรรม
3) นักศึกษาคิดว่าการสุ่มกลุ่มแบบคะความสามารถมีความเหมาะสมมาใช้ในการกำหนดรูปแบบของกลุ่ม
4) นักศึกษาคิดว่าการเลือกคนเข้าทีมเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทีม
5) นักศึกษาคิดว่าการทำงานเป็นทีมทำให้มั่นใจว่างานจะสำเร็จ
6) นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างดี
7) นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและมีความรับผิดชอบต่อทีมของตนเองได้
8) นักศึกษาทราบว่าหากไม่มีส่วนร่วมภายในทีมจะส่งผลให้ความสำเร็จของทีมน้อยลง
9) นักศึกษามีส่วนร่วมกับคนอื่นๆ ภายในทีมอย่างเปิดเผย
10) นักศึกษาทำงานโดยเน้นผลประโยชน์ของทีมเป็นหลัก
11) นักศึกษาสามารถร่วมทีมกับคนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้
12) นักศึกษาสามารถสร้างทีมขนาดเล็กภายในทีมขนาดใหญ่ได้
13) นักศึกษาไม่เคยพบสมาชิกคนใดขอถอนตัวออกจากทีม
14) นักศึกษาทุกคนมีบทบาทภายในทีม
15) นักศึกษาเคยขอความช่วยเหลือทีมเพื่อให้การประเมินผลงานของตนดีขึ้น
16) นักศึกษาทราบว่าความรู้ภายในทีมเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลรายบุคคล
17) นักศึกษาเคยได้รับคำชื่นชมจากสมาชิกภายในทีม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms