Fantail Summer Challenge 2019
Týden nabitý agnličtinou, sporty, zážitky a spoustou zábavy!
Anglický sportovní tábor v prostředí Lužických hor
Na léto 2019 jsme si pro děti ve věku 9-14 let připravili letní tábor mimo Prahu, který bude plný sportu, zábavy, angličtiny a zážitků v prostředí Lužických hor. Týdennní tábor se bude konat pod vedením rodilých mluvčí a české lektorky. Děti si během 7 dní nejen oživí angličtinu díky celodenní komunikaci s rodilými mluvčími, rozšíří si slovní zásobu, užijí si zábavu a zasportují. Přihlášky přijímáme do naplnění kurzu. K máni je pouze 30 míst:-).
Jméno rodiče *
Your answer
Příjmení rodiče *
Your answer
Email *
Your answer
Tel.kontakt *
Your answer
Jméno dítěte *
Your answer
Příjmení dítěte *
Your answer
Datum narození *
Your answer
Rodné číslo *
Your answer
Bydliště
Your answer
Pojišťovna
Your answer
Třída ve šk.roce 2018/2019 *
Your answer
Škola *
Your answer
Zdravotní omezení (speciální dieta, léky apod.) *
Your answer
Všeobecné podmínky
1. Přihláškou se rodič nebo zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi pořadatelem tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na táboře. Objednavatelem se rozumí zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce) a pořadatelem Fantail s.r.o., dále jen pořadatel.2. Účastníkem tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny pořadatele. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a pořadatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu závazné přihlášky zákonným zástupcem.3. Účastník tábora je povinen dodržovat řád, režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky tábora. V případě závažných kázeňských problémů účastníka si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora bez nároku na vrácení peněz a rodič je povinnen si dítě vyzvednout na vlastní náklady. Účastník tábora je povinen šetřit majetek v místě konání.4. Zákonný zástupce souhlasí s pravidly tábora a je povinnen před nástupem dítě s nimi seznámit: • Pohyb dětí – děti nesmí opustit bez souhlasu lektorů objekt či prostory, při pohybu v lese, při hrách, na výletech je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.• Pokyny lektorů – dítě je povinné respektovat pokyny a instrukce lektorů během celé doby.• Zdravotní stav dítěte – rodič se zavazuje, že pořadateli sdělil všechna zdravotní omezení a alergie dítěte, pokud jsou mu známy. Pokud se dítěti udělá během dne nevolno, je taktéž ihned povinno informovat lektora. • Podepsáním závazné přihlášky stvrzujete, že dítě umí plavat• Omamné látky – během konání tábora platí přísný zákaz užívání omamných látek (alkoholu, drog a kouření). • Chování dítěte – děti jsou povinny chovat se s respektem k ostatním, dbát zásad slušného chování, nepoužívat sprostá slova a zdržet se jakýchkoliv projevů agresivního chování (verbálního či fyzického).• Strava – je zajištěno celodenní stravování a pitný režim. 5. Pořadatel upozorňuje, aby si děti s sebou nevezly drahou elektroniku (fotoaparáty, tablety, mobilní telefony etc.). V případě, že dítě bude mít u sebe některé ze zařízení, má je na vlastní zodpovědnost. V případě ztráty či poškození pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.6. Podmínkou přijetí zájemce je zákonným zástupcem vyplněná závazná přihláška, jejíž zasláním souhlasí s podmínkami, a zaplacení tábora ve stanoveném termínu.7. Tábor se uskuteční při minimálním počtu 25 dětí. V případě nenaplnění kapacity bude tato skutečnost oznámena rodičům nejpozději do 30.4.2019 a bude jim navrácen poplatek za tábor v plné výši.8. Cena a způsob úhrady: Zákonný zástupce se zavazuje zaplatit zálohu ve výši 1000,-Kč do 31.3.2019 (v případě zrušení ze strany objednatele částka propadá) a zbývající částku 6590,-Kč do data stanoveného v závazné přihlášce na účet Fantail s.r.o. pod přiděleným variabilním symbolem. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a pořadatel může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují pokyny o storno poplatcích uvedeného ve smlouvě, která je součástí závazné přihlášky.9. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí písemně na email renata@fantailacademy.cz a řídí se storno odmínkami uvedenými ve smlouvě .10. Tábor se koná v prostorách rekreačního areálu Jiřetín pod Jedlovou v termínu 12. - 19.7.2019. Po celou dobu bude pro děti zajištěn dozor.12. Částka 7590,-Kč obsahuje: veškerý program a materiál, přítomnost rodilých mluvčích, česky hovořícího lektora, stravu, pitný režim, úrazové pojištění. Případné vstupy si dítě hradí samo. Rodiče budou informování předem. 13. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem o přijetí všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.
Přihlášením souhlasíte s výše popsanými podmínkami *
Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním údajů zákonného zástupce a přihlášeného dítěte letní tábor Summer Challenge 2019 pořádaného jazykovou školou Fantail s.r.o., Na Císařce 3222/10, Praha 5 - Smíchov, IČ: 06683258. Údaje jsou sbírány za účelem efektivní komunikace s rodiči a studenty, zajištění plynulého chodu výuky a informování klientů o novinkách a akcích pořádaných jazykovou školou Fantail s.r.o. Údaje jsou uchovávány po doby trvání vztahu. Souhlas je kdykoli odvolatelný. *
Required
*
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy