ANKIETA
Szanowni Państwo!

              W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kocierzew Południowy:

CZĘŚĆ 1 ANKIETY
Uchwała Nr XIII/63/19 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 6.11.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty obrębów ewidencyjnych wsi: Jeziorko, Kocierzew, Ostrowiec;

CZĘŚĆ 2 ANKIETY
Uchwała Nr XIII/62/19 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 6.11.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu ewidencyjnego wsi Gągolin Południowy.

CZĘŚĆ 3 ANKIETY - pytania ogólne
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza Państwa – Mieszkańców Gminy w tym: Właścicieli i Użytkowników nieruchomości położonych na terenach objętym planami do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem.
Na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wypracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie poddany opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uzgodniony z odpowiednimi organami a następnie wyłożony do publicznego wglądu.
W celu przygotowania materiałów na potrzeby procedury planistycznej bardzo prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Wiedza na temat Państwa planów dotyczących nieruchomości pozwoli przygotować optymalne propozycje rozwiązań.
Zaznaczamy, iż wypełnienie przez Państwa poniższej ANKIETY jest działaniem dodatkowym, ma charakter konsultacji społecznych i nie obiera uprawnień przysługujących Państwu na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
                                                                                                               Wójt Gminy Kocierzew Południowy
CZĘŚĆ 1
dot: Uchwała Nr XIII/63/19 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 6.11.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty obrębów ewidencyjnych wsi: Jeziorko, Kocierzew, Ostrowiec;

Objęte zmianą obszary położone we wsiach Jeziorko, Kocierzew, Ostrowiec to zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy grunty wchodzące w skład obszarów, którym przypisuje się politykę rozwoju przestrzennego określoną symbolem „B2” - „obszary zabudowy o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i techniczno-produkcyjnej”.

Z kolei, dla obszaru położonego we wsi Ostrowiec wyznacza się w studium kierunek rozwoju opisany symbolem „B1” i formułą „obszar zabudowy o funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z dopuszczeniem zabudowy techniczno-produkcyjnej”.

Celami, dla jakich podejmuje się opracowanie planu miejscowego w tym obszarze są:
 - we wsi Jeziorko (obszar pierwszy) - dopuszczenie, obok zabudowy o funkcji usługowej, której lokalizacja jest zapisana w obowiązującym planie miejscowym, zabudowy mieszkaniowej;
 - we wsi Jeziorko (obszar drugi) - dopuszczenie zabudowy rolniczej na gruntach, które w obowiązującym planie są przeznaczone na cele rolne, bez prawa lokalizacji budynków;
 - we wsi Kocierzew Północny - dopuszczenie lokalizacji budynku mieszkalnego w większym oddaleniu od drogi niż określona w obowiązującym planie. W planie wyznacza się dla lokalizacji budynków mieszkalnych w tej części zabudowy wsi, pas gruntów położony do 30 m od drogi. Istniejąca na gruntach przyulicznych zabudowa uniemożliwia lub istotnie ogranicza możliwość usytuowania budynku mieszkalnego na warunkach zapisanych w dotychczasowym planie;
 - we wsi Ostrowiec - dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejsce dotychczasowego przeznaczenia na cele zabudowy zagrodowej. Na części gruntów objętych opracowaniem projektu planu znajduje się zabudowa dawnego siedliska rolniczego.
1. Czy jest Pan/Pani osobą posiadającą prawo do dysponowania na cele budowlane w odniesieniu do nieruchomości objętej planem lub obszarze sąsiednim? *
2. (dot wsi Jeziorko, obszar pierwszy) Czy jest Pan/Pani za dopuszczeniem na powyższym obszarze zabudowy mieszkaniowej?
Clear selection
3. (dot wsi Jeziorko, obszar drugi) Czy jest Pan/Pani za dopuszczeniem na powyższym obszarze zabudowy zagrodowej?
Clear selection
4. (dot wsi Ostrowiec) Czy jest Pan/Pani za dopuszczeniem na powyższym obszarze zabudowy?
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy