Cyber Network International Studies-1 Database

การเทรนครู/ผู้บริหารแกนนำ โรงเรียนแกนนำมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค
ให้กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนอบรม 5 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหาร 1 คน
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 คน
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 คน
4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 คน
5. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 คน

***ต้องมี Gmail account เพื่อใช้ในการฝึกอบรม

กรอกข้อมูลครั้งละ 1 คน แล้วกดส่ง ทำซ้ำจนครบ 5 คนครับ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question