แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานผลิตสื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการผลิตสื่อของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านผลิตสื่อ/งานบริการ
3. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
เพศ *
สถานภาพผู้ใช้บริการ *
ศูนย์พื้นที่ *
สังกัดหน่วยงาน *
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการส่วนงานผลิตสื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.1 มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ
1.2 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
1.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.5 กระบวนการในการให้บริการ มีความเที่ยงตรง และโปร่งใส
2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2.2 เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
2.3 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
2.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2.5 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ ทำความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ 
2.6 เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
2.7 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม
3.ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1 มีความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ 
3.2 คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์
3.3 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
4.ด้านคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.2 ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
4.3 ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความคุ้มค่า
4.4 คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมของงานผลิตสื่อ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy