แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานผลิตสื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการผลิตสื่อของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านผลิตสื่อ/งานบริการ
3. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการส่วนงานผลิตสื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.1 มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ
  1.2 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
  1.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
  1.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
  1.5 กระบวนการในการให้บริการ มีความเที่ยงตรง และโปร่งใส
  Please enter one response per row
  2.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
  2.2 เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
  2.3 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
  2.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
  2.5 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ ทำความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้รับบริการ 
  2.6 เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
  2.7 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำในประเด็นที่เป็นประโยชน์และไม่ชักจูงผู้รับบริการไปในทางที่เสื่อม
  Please enter one response per row
  3.1 มีความสะดวกในการขอรับบริการในช่องทาง/จุดบริการต่าง ๆ 
  3.2 คุณภาพและความพร้อมด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์
  3.3 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
  Please enter one response per row
  4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
  4.2 ความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
  4.3 ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความคุ้มค่า
  4.4 คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมของงานผลิตสื่อ
  Please enter one response per row
  This is a required question