“ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ МОНГОЛ УЛСАД” судалгаа- В
Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
ТМЗН байгуулагдсаны 15 жилийн хүрээнд ТМЗҮ-ний мөн чанар, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох суурь судалгааг авч байна. Таны өгсөн мэдээлэл бидний судалгааны үр дүнд үнэтэй хувь нэмэр оруулах тул үнэн зөв мэдээлэл өгнө гэдэгт итгэлтэй байна.
Судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80148687
Товчилсон үгсийн тайлбар
ТМЗ - Татварын мэргэшсэн зөвлөх
ТИХЭ - Татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд
ТМЗН - Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг
ТМЗҮ - Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ
Нас *
Таны мэргэжил *
Your answer
Таны хүйс *
Албан тушаал *
Your answer
Танай байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл
Байгууллагын тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа *
Танай байгууллагын ажилчдын тоо *
Танай байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа хэддэх татварын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээд вэ? *
ТИХЭ-г сонгоход нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлно уу?
Чухал биш
Чухал
Маш чухал
Хэлж мэдэхгүй
Нэр хүнд
Үйлчилгээний үнэ хөлс
Гэрээний нөхцөл
Мэргэшлийн ур чадвар
Ажлын туршлага
Нууцлалын баталгаа
Найдвартай байдал
Олон жилийн түншлэл
Үйлчилгээний чанар
Урд нь хамтран ажиллаж байсан
Маркетинг, сурталчилгаа
Таньдаг хүн ажилладаг
Танил талын зуучлалаар
ТИХЭ-с гэрээ цуцлахад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлно уу?
/хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш сонголтыг дугуйлна уу/
Чухал биш
Чухал
Маш чухал
Хэлж мэдэхгүй
1. Гэрээний хугацаа дуусгавар болсон
2. Үйлчилгээний хөлс өндөр байсан
3. Үйлчилгээний чанар, хариуцлага муу байсан
4. Ажилчдын хандлага, харилцаа таалагдаагүй
5. Зөвлөхийн ур чадвар тааруу байсан
6. Татварын холбогдолтой асуудал тулгарахаа байсан
7. Ажлын туршлагагүй байсан
8. Байгууллагын нууц задруулсан
9. Гэрээний нөхцөл зөрчсөн
10. Үйлчлүүлэгчийнхээ онцлог, хэрэгцээ шаардлагыг мэдэрдэггүй байсан
11. Хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явагддаггүй байсан
12. Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн
13. Өөр ТМЗ-н гэрээний нөхцөл таалагдсан
2. Үнэлгээний хэсэг
/Асуулт бүрийн ард өөрийн үнэлгээний тохирох хувилбарыг сонгоно уу/
ТИХЭ-н үйл ажиллагааг үнэлнэ үү?
Муу
Дунд
Хэлж мэдэхгүй
Сайн
Маш сайн
Харилцагчидтай үүсгэх эргэх холбоо
Уулзалтын төлөвлөгөө болон цаг баримтлал
Харилцагчиддаа биечлэн анхаарал тавьж, чин сэтгэлээсээ үйлчилгээ үзүүлэх
Үйлчлүүлэгчийнхээ онцлог, хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан үзэх
Амласан үйлчилгээний чанар, хэрэгжилт
Гүйцэтгэсэн ажилдаа хүлээх хариуцлага
Мэргэжлийн ёс зүйг баримтлах
Мэдээллийн нууцлалын хадгалалт
Зөвлөхийн мэргэшлийн ур чадвар
Үйлчилгээний тохиромжтой хөлс
Харилцаа, түргэн шуурхай байдал
Үйлчилгээ авахаас өмнөх хүлээлт болон үйлчилгээний гүйцэтгэл хоёрын нийцэл
3. Асуудал тодорхойлох хэсэг
Байгууллагынхаа татвар, НББ-ийн үйл ажиллагаанд тулгардаг бэрхшээлээ тодорхойлно уу?
Хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш сонгоно уу
1. Хуулийн этгээдтэй холбоотой хууль, тогтоомжийн шинэчлэл, өөрчлөлт
2. Татварын хууль, тогтоомжийн хэрэглээтэй холбоотой асуудлууд
3. Татварын сайт болон E-tax-н шинэчлэлтэй холбоотой асуудлууд
4. Татварын өр, татвартай холбоотой маргаан
5. Татварын тооцооллын үлдэгдэл харагдахгүй байх
6. Татварын нэхэмжлэл төлөхтэй холбоотой асуудлууд
7. Татвар ногдуулах орлогоо буруу тооцож, тодорхойлох
8. Тайлангаа тогтоосон хугацаанд гаргаж чадахгүй байх
9. Дэмжих баримтын хүчин төгөлдөр бус байдал
10. Хасагдах зардлыг буруу тооцож, тодорхойлох
11. НӨАТ-н падаан алдаатай татагдах
12. E-Blance-д орох мэдээлэл, тайлантай холбоотой асуудлууд
13. СТОУС-н хэрэглээтэй холбоотой асуудлууд
14. НББ-н бодлогын баримт бичиг байхгүй
15. НББ-н хөтлөлт хангалтгүй
16. Зардал болон зардлын хуваарилалтын тооцооллын алдаа
17. Салбарын онцлог шинжтэй холбоотой асуудлууд
18. Хөрөнгө оруулагч болон гүйцэтгэх удирдлагын санхүүгийн ойлголт, мэдлэгийн зөрүүтэй байдал
ТИХЭ-тэй харилцахад тулгардаг бэрхшээлээ тодорхойлно уу?
/хамгийн чухал гэсэн 3 болон түүнээс дээш сонголтыг сонгоно уу
19. Зөвлөхийн мэдлэг, ур чадвар хангалтгүй
20. ТМЗ-н хандлага, харилцааны соёл хангалтгүй
21. ТМЗБ-н туршлага бага, зах зээлд танигдаагүй
22. Найдваргүй, хариуцлагагүй ханддаг
23. Хариуцлага хүлээх чадвар хангалтгүй
24. Ашиг сонирхлын зөрчил их гардаг
25. Харилцагчдаа үзүүлэх эргэх холбоо сул
26. Ажиллах орчин, техник хангамжийн нөхцөл хангалтгүй
27. Зарим үйлчилгээ, зөвлөгөөндөө алдаа гаргадаг
28. Хуулийг хоёрдмол утгаар хэрэглэдэг
29. Үйлчилгээний хөлс өндөр
30. Үйлчилгээний чанар хангалтгүй
31. Төлөөлөх чадвар хангалтгүй
32. Хүнд суртал их гаргадаг
33. Бизнесийн болон татварын хууль, тогтоомжийн шинэчлэл, өөрчлөлтийн мэдээлэл дутмаг
34. Гэрээний нөхцөл хатуу
35. Асуудал байхгүй
36. Бусад...............................................................................
ТМЗҮ-нд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах арга замыг тодорхойлно уу? /Сонгосон дугаарыг заавал тэмдэглэнэ үү. жишээ нь. 7,9,11 гэх мэт/ *
Your answer
Судалгаанд хамрагдсанд баярлалаа.
Судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80148687
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service