NEUST Client Satisfaction Form
Name (Pangalan)
Sex (Kasarian) *
Category of privileged lane (Kategorya para sa pribilehiyong linya)
Clear selection
Type of transaction (Uri ng transaksyon) *
Date of transaction (Petsa ng transaksyon) *
MM
/
DD
/
YYYY
Campus where transaction took place (Kampus kung saan naganap ang transaksyon) *
Office involved in your transaction (Opisina na kasangkot sa iyong transaksyon) *
If you chose 'Others' from the previous question, please specify: (Kung pinili mo ang 'Iba' mula sa nakaraang tanong, mangyaring tukuyin:)
Informed Consent (Napagkasunduang Pahintulot)
I, _____________________________________________, of legal age, hereby declare that I consented to answer the questionnaire survey. I was assured of protection of my rights such as confidentiality of my identity and freedom to disclose or not disclose my answers to certain questions. By filling out this form and by clicking 'Next', you agreed to the preceding statements.

(Ako si, ___________________________________, ng ligal na edad, dito ipinahayag na pumayag ako na sagutin ang survey ng palatanungan. Tiniyak ako ng proteksyon ng aking mga karapatan tulad ng pagiging lihim ng aking pagkakakilanlan at kalayaan upang ibunyag o hindi isiwalat ang aking mga sagot sa ilang mga katanungan. Sa pamamagitan ng pagpuno ng form na ito at sa pamamagitan ng pag-click sa 'Next', sumang-ayon ka sa mga naunang pahayag.)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy