แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อชี้แจง   กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.เพศ *
2.อายุ *
3.ระดับการศึกษาสูงสุด *
4.อาชีพของผู้มารับบริการ *
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
1.ด้านเวลา
*
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.1.การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 .ความรวดเร็วในการให้บริการ
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ
*
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2.1.การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2.2.การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3.การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
*
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3.1.ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2.ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3.ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
3.4.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5.การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
*
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4.1.ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2.จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3.ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 .ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
5.ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy