แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็น สำหรับงานด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
คำชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อประกอบการนำข้อมูลมาศึกษาโดยเป็นส่วนหนึ่งของ วิจัยสถาบันเรื่อง "การวิเคราะห์ความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็น สำหรับงานด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) " ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที และขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อคำถามเนื่องจากข้อมูลของท่านมีความสำคัญต่อการศึกษาในงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ

1.ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความต้องการ การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับงานด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการปฏิบัติงาน ของนิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานการนำซอฟต์แวร์คอมเตอร์นำมาติดตั้งใช้งานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน ของนิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดิฉันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม
ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

จีราวรรณ ทองลิ้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail : jeerawanth@nu.ac.th


กรุณากดเพื่อตอบแบบสอบถามในหน้าถัดไป.....

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service