แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
1. กรุณาทำเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกตามความเป็นจริง หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์
2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของบุคลากร ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและความพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบโปรแกรม e-Learning เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบโปรแกรม e-Learning ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service