ใบสมัคร Online "NECTEC IoT Camp 2016" ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออก)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคตะวันออก)
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
ณ ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เว็บไซต์หลักโครงการฯ www.fic.nectec.or.th/embeddedcamp/

*** รบกวนอ่านรายละเอียดของคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ
ของการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนทำการกรอกใบสมัคร
หมดเขตรับสมัครเวลา 15.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2559 ***

*** กรุณากรอกด้วยภาษาไทยทั้งหมด และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งด้วยนะครับ ***

1. ข้อมูลหลักในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1.1 ทำไมถึงสนใจเข้าร่วมการอบรมฯ *
Your answer
1.2 เคยศึกษาหรือทดลองใช้งานอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมหรือไม่ *
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการอบรมฯ คือ ESP8266/ESPresso Lite
Your answer
1.3 ท่านทราบข่าวสารของการจัดอบรมจากที่ใด *
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน
แต่ละทีม ต้องคิดหัวข้อหรือชื่อโครงการ/ผลงาน ที่ใช้อุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ เป็นส่วนประกอบ มา 1 ชื่อ เพื่อใช้เป็นผลงานที่จะทดลองหรือทดสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ของการจัดอบรมด้วย โดยใช้ 3 Theme หลักของการจัดอบรมเป็นแนวทางคือ
- Smart Home
- Smart Farm
- Smart plant (Industry 4.0)
เลือกเพียง 1 Theme สำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำผลงาน และภายในผลงานจะต้องมีอุปกรณ์หลักในผลงาน
2.1 Theme ที่เลือก *
2.2 ชื่อหัวข้อ หรือชื่อโครงการ/ผลงาน *
ควรเป็นชื่อที่สื่อได้ว่าเป็นผลงานเกี่ยวกับอะไรและทำอะไร โดยต้องตรงกับ Theme ที่เลือก และไม่ควรสั้นหรือยาวจนเกินไป
Your answer
2.3 ข้อมูลของแนวความคิดตามชื่อหัวข้อ หรือชื่อโครงการ/ผลงาน โดยสังเขป *
รายละเอียดของผลงาน โดยสังเขป
Your answer
2.4 ผู้ใช้ผลงานของเราคือใคร *
Your answer
2.5 รูปแบบการใช้งานของผลงาน หรือการทำงานของผลงาน โดยสังเขป *
Your answer
2.6 ผลงานที่เสนอมาเป็น Senior project สำหรับจบการศึกษาหรือไม่ *
2.7 มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปแกรมภาษา JavaScript หรือไม่ *
2.8 มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมบน Mobile Devices หรือไม่ *
3. ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ
ภายใน 1 ทีม ประกอบไปด้วย เยาวชน 2 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่านต่อ 1 ทีมครับ
ชื่อสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ *
Your answer
3.1 ข้อมูลเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ท่านที่ 1
3.1.1 คำนำหน้า *
3.1.2 ชื่อ-สกุล *
Your answer
3.1.3 ชื่อเล่น *
Your answer
3.1.4 ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ *
3.1.5 เบอร์มือถือ *
กรุณากรอกในรูปแบบ 080-xxxxxxx
Your answer
3.1.6 eMail *
Your answer
3.1.7 อาหาร *
Required
3.2 ข้อมูลเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ท่านที่ 2
3.2.1 คำนำหน้า *
3.2.2 ชื่อ-สกุล *
Your answer
3.2.3 ชื่อเล่น *
Your answer
3.2.4 ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ *
3.2.5 เบอร์มือถือ *
กรุณากรอกในรูปแบบ 080-xxxxxxx
Your answer
3.2.6 eMail *
Your answer
3.2.7 อาหาร *
Required
3.3 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ
3.3.1 คำนำหน้า *
3.3.2 ตำแหน่งทางวิชาการ
Your answer
3.3.3 ชื่อ-สกุล *
Your answer
3.3.4 ชื่อเล่น *
Your answer
3.3.5 ภาควิชา/สาขาวิชา ที่สังกัด *
Your answer
3.3.6 คณะที่สังกัด *
Your answer
3.3.7 เบอร์มือถือ *
กรุณากรอกในรูปแบบ 080-xxxxxxx
Your answer
3.3.8 eMail *
Your answer
3.3.9 อาหาร *
Required
3.3.10 การเข้าร่วมการอบรมฯ กับลูกศิษย์ *
Required
4. การเดินทางเข้าร่วมและการเข้าพัก
กรุณาแจ้งความจำนงเกี่ยวกับการเข้าพักยังสถานที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยทางโครงการฯ กำหนดให้การสนับสนุนที่พักแก่เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงาน
4.1 การแจ้งความจำนง *
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มาจากต่างจังหวัด ทางโครงการฯ จึงได้จัดสถานที่พักไว้ให้ 2 คืน คือคืนแรก (15 ก.ย. 59) และคืนที่สอง (16 ก.ย. 59) ของการจัดอบรมเท่านั้น ดังนั้น รบกวนแจ้งความจำนงในการเข้าพักด้วยครับ
5. ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการฯ
เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ผู้เข้าร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องให้ความยินยอม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ อย่างครบถ้วน ตามข้อกำหนดของโครงการฯ จึงจะได้รับสิทธิต่างๆ ที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ บรรดาทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล และเอกสารที่เกิดขึ้นจากการจัดทำและพัฒนาพัฒนาผลงานภายใต้โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) : (NECTEC IoT Camp 2016)" ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้รวมเรียกว่า “ผลงานของโครงการ” ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ทำผลงานนั้นๆ และอนุญาตให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สามารถนำผลงานของโครงการไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service