ขอความร่วมมือท่าน กรอกแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ กับสถานศึกษาตามกระบวนการบริหารงาน ๔ ด้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มหน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด
๑. ด้านวิชาการ ๑.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ *
๑.๒ ส่งเสริมสถานศึกษา ให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ *
Required
๑.๓ ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกับสถานศึกษา *
๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา *
๑.๕ ประสานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา *
๒. ด้านงบประมาณ ๒.๑ การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ *
๒.๒ การจัดระบบบริหารการเงินและพัสดุ *
๒.๓ การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ *
๒.๔ การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ *
๓. ด้านบริหารงานบุคคล ๓.๑ การวางแผนในการบริหารอัตรากำลังครูและบุคากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการ *
๓.๒ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ *
๓.๓ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ *
๓.๔ การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา *
๔. ด้านบริหารงานทั่วไป ๔.๑ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ *
๔.๒ การดูแล อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม *
๔.๓ การประสานส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา *
๔.๔ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน *
*** ด้านอื่นๆ ๑. ด้านอาคาร สถานที่ ความเรียบร้อย สวยงาม สะอาด *
๒. ด้านสวัสดิการ การให้บริการศูนย์ ONE STOP SERVICE เช่น ทำบัตรข้าราชการ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน *
๓. ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร *
Submit
This form was created inside of Sesao32. Report Abuse