විදේශ රැකියා සඳහා ජපන් භාෂා වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම (வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்காக ஜப்பான் மொழி வலையத்தில் பதிவு செய்தல்)Registration of Japanese language professionals for Overseas Employment
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
සම්පූර්ණ නම ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරෙන් (பெரிய எழுத்துக்களில் முழு பெயர்) *
ගුවන් ගමන් බලපත් අංකය (கடவுச்சீட்டு எண்)
*
ගුවන් ගමන් බලපත් අංකය තවමත් ලැබී නැතිනම් N 500500 ලෙස යොදන්න (நீங்கள் இன்னும் பாஸ்போர்ட் எண்ணைப் பெறவில்லை என்றால் N 500500 ஐ உள்ளிடவும்)
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (தேசிய அடையாள அட்டை எண்)
*
උපන් දිනය (பிறந்த தேதி)
*
MM
/
DD
/
YYYY
වයස (வயது)
*
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය (பாலினம்)
*
විවාහක අවිවාහක බව (திருமணக அவிவாஹக பவ)
*
 WhatsApp දුරකථන අංකය (WhatsApp தொலைபேசி எண்) 
*
ගෘහස්ථ දුරකථන අංකය (வீட்டு தொலைபேசி எண்) 
*
පෞද්ගලික ලිපිනය (தனிப்பட்ட முகவரி)
*
පදිංචි දිස්ත්‍රිකය (வசிக்கும் மாவட்டம்)
*
ඔබ ලබා ඇති ඉහලම අධ්‍යාපන සුදුසුකම (நீங்கள் பெற்ற மிக உயர்ந்த கல்வித் தகுதி)
*
ඔබ මීට පෙර ජපන් භාෂාව හදාරා ඇත්ද? (நீங்கள் இதற்கு முன் ஜப்பானிய மொழி படித்திருக்கிறீர்களா?)
*
ඔබ අවසන් කර ඇති පාඨමාලාව (நீங்கள் இறுதி கர உள்ள)
*
පාඨමාලාව අවසන් කර සහතිකපත ලබාගත් දිනය (மேலும் இறுதி கர உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தேதி)
*
MM
/
DD
/
YYYY
භාෂා ප්‍රවීණතා මට්ටම (மொழிப் புகழ்பெற்ற அளவிற்கு)
*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy