แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษาที่ 1/2556)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Commitee) จะทำการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตัวชี้วัดเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา คณะกรรมการฯ จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษาโปรดตอบแบบสอบถาม เพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

  คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบและกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา

  คำชี้แจง: ให้ท่านตอบข้อคำถามโดยการเลือก และทำเครื่องหมายลงในช่องที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของท่าน
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

  This is a required question
  This is a required question