แบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบรับชำระเงินค่าใช้ไฟฟ้า

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความต้องการของพนักงาน ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล

  คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายถูกลงใน  หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง...........................ที่กำหนดให้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 การประเมินความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อการใช้งานระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต

  คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายถูกในช่องระดับที่ท่านเห็นว่าตรงกับระดับความคาดหวังและการรับรู้จากการระบบสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. โดยระดับความคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะได้รับก่อนใช้งานระบบ และการรับรู้ต่อคุณภาพของระบบ หมายถึง สิ่งที่ท่านได้รับจริงหลังจากใช้ระบบ

  ส่วนที่ 2.1 การประเมินความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อการใช้งานรับชำระเงินค่าใช้ไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ปรับปรุงในการใช้บริการต่อไป

  1. ขั้นตอนในการใช้งานง่ายได้รับความสะดวก
  2. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
  3. มีการจัดการความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
  4. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องครบถ้วน
  5. สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง
  Please enter one response per row
  1. ขั้นตอนในการใช้งานง่ายได้รับความสะดวก
  2. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
  3. มีการจัดการความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
  4. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้องครบถ้วน
  5. สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 การประเมินดัชนีความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายถูกในข้อที่ท่านเห็นว่าตรงกับระดับความพอใจของท่านมากที่สุด
  1. ลดระยะเวลาในการเดินทางไปชำระเงินค่าไฟฟ้า
  2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปชำระเงินค่าไฟฟ้า
  3. ช่วยเพิ่มช่องทางให้กับผู้ใช้บริการในการชำระเงินค่าไฟฟ้า
  4. โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตเพียงใด
  Please enter one response per row
  This is a required question