Skjema for leie av Kroa
//English will follow//

Priser for leie av Kroa (inkl. leie av lokalet, bartender og vakthold ved behov) utenfor åpningstidene våre som er mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 16:00-24:00 i perioden januar-april/august-oktober/November.

Booking uten bartender (og da heller ikke lov med medbrakt alkohol):
1 kveld: 500 kr eks. mva. **

** ALT skal være ryddet og vasket av bord og det som er brukt. Ved bruk av glass og oppvaskmaskin legges det til dobbel leiepris. Ved dårlig renhold ved kontroll vil leieprisen bli trippel.

Inkludert bartender:
0-50 gjester: 1.600 kr eks. mva. for de fire første timene + 400 kr/t eks. mva. for hver påfølgende time*
50-100 gjester: 2.400 kr eks. mva. for de fire første timene + 600 kr/t eks. mva. for hver påfølgende time*
100-150 gjester: 3.600 kr eks. mva. for de fire første timene + 900 kr/t eks. mva. for hver påfølgende time*
150-200 gjester: 4.800 kr eks. mva. for de fire første timene + 1.200 kr/t eks. mva. for hver påfølgende time + vektere *
200-250 gjester: 6.000 kr eks. mva. for de fire første timene + 1.500 kr/t eks. mva. for hver påfølgende time + vektere *

Man må minimum booke 4 timer per arrangement.

Det vil forekomme et administrasjonsgebyr på 10% av beløpet.

Ekstra renholdsgebyr kommer i tillegg, og koster kr 500 - kr 1000 eks. mva.

Baren stenger en halvtime før tidspunktet man har satt at festen er over.

Dere er selv ansvarlig for styring av musikk. Skal vi ordne med dette må det bookes DJ. Vi kan selvfølgelig sette på faste spillelister, eller dere kan lage "collaborative" lister på Spotify som dere kan legge til sanger på underveis.

I eksamensperioder må booking skjemaet sendes inn SENEST 2 uker i forveien.

Bestilling av bonger/alkohol må gjøres senest 10 dager i forveien til leder.kroa@sbio.no.

Privatpersoner må betale for leie i baren samme kveld eller i forkant av arrangementet. Vi sender kun faktura til SBIO enheter, selskaper og BI.

Det er tillat å spise mat inne på Kroa, dette må dog koordineres, serveres og ryddes på egenhånd.

Ved ønske om catering fra leverandøren som er in-house kan dere kontakte: bi@gastrocatering.no.

Ved leie UTEN bartender gjelder følgende:
1. Leietaker låser selv lokalene i leieperioden.
2. Røyking i lokalene er ikke tillatt.
3. Levende lys er ikke tillat.
4. Leietaker må gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier og plassering av brannteppe.
5. Leietaker kan fritt disponere lyd- og lysanlegg, men kan ikke spille høy musikk før klokken 18:00 mandag til fredag, og 16:00 på lørdager. På søndager gjelder ikke denne regelen.
6. Alkohol fra baren, tappetårn og kjøleskap skal ikke benyttes.
7. Det er strengt forbudt med medbrakt drikke.
8. Leietaker er ansvarlig for sine gjester innendørs og utendørs og for at ikke uvedkommende kommer inn lokalene.
9. Bortkommet eller ødelagt materiell, tilbehør og inventar må erstattes.
10. Leietaker må være ute av lokalet kl. 24:00, med mindre annet er avtalt.
11. Leietaker er ansvarlig for at lokalene er ryddet og feiet. Bord og stoler settes på plass slik de stod ved overtakelse.
12. Leietaker står ansvarlig for overholdelse av alle betingelsene.

* Forbehold om endringer i pris, da det ved enkelte arrangementer må gjøres skjønnsmessige vurderinger på pris. Dette går forøvrig begge veier.

* Det kan komme ekstra kostnader rundt vektere

* Konfetti er strengt forbudt. Ved bruk av dette blir det ett gebyr på kroner 5.000 ,-

* Avbestillinger må skje senest to uker i forveien for å unngå gebyr. For avbestillinger mellom 8-14 dager før arrangementet blir det fakturert for 25 % av leieprisen. For avbestillinger 7 dager eller mindre før arrangementet blir det fakturert for 50 % av leieprisen.

Vennligst fyll ut alle punktene nedenfor.

//English//

Rates for rental of Kroa (incl. Rent of premises, bartender and security if necessary) outside the opening hours on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 16:00-24:00 in the period January to April / August to October/November.

Booking without a bartender (and then also not allowed to bring own alcoholic beverages):
1 evening: 500 kr excl. VAT. **

** EVERYTHING should be cleaned off the tables and all equipment that has been used. When using glass and dishwasher, double rental fee is added. In case we see that the cleaning has been bad when we check, the rental price will be triple.

Including a bartender:
0-50 guests: 1.600 NOK ex. VAT for the first four hours + 400 NOK/h ex. VAT. for each extra hour*
50-100 guests: 2.400 NOK ex. VAT for the first four hours + 600 NOK/h ex. VAT. for each extra hour*
100-150 guests: 3.600 NOK ex. VAT for the first four hours + 900 NOK/h ex. VAT. for each extra hour*
150-200 guests: 4.800 NOK ex. VAT for the first four hours + 1.200 NOK/h ex. VAT. for each extra hour + costs for security*
200-250 guests: 6.000 NOK ex. VAT for the first four hours + 1.500 NOK/h ex. VAT. for each extra hour + costs for security*

One must minimum reserve 4 hours per event.

There will be an administration fee of 10% of the amount.

Additional cleaning fee comes in addition and costs NOK 500 - NOK 1000 ex. VAT.

The bar closes half an hour before the time you have set that the party is over.

You are responsible for managing your own music. Should we fix this, it has to be booked a DJ. Of course, we can set up regular playlists, or you can create collaborative lists on Spotify that you can add songs to along the way.

In exam periods the booking form must be submitted at least 2 weeks in advance.

Ordering vouchers / alcohol must be made ten days in advance to leder.kroa@sbio.no.

Private individuals must pay for rent at the bar the same evening or in advance of the event. We only send invoices to SBIO units, companies and BI.

It is allowed to eat food at Kroa, this must however be coordinated, served and cleaned up on your own.

If catering is desired it can be provided in-house from Gastro Catering, please contact: bi@gastrocatering.no.

When renting WITHOUT bartender the following applies:
1. The tenant locks Kroa before and after the rental period.
2. Smoking on the premises is not allowed.
3. Candles are not allowed.
4. The tenant must familiarize themselves with fire instructions, escape routes and the location of the fire blanket.
5. The tenant is free to dispose sound and light, but can not play loud music until 18:00 Monday to Friday, and 16:00 on Saturdays. On Sundays this rule does not apply.
6. Alcohol from the bar, tapping tower and refrigerators should not be used.
7. It is strictly forbidden to bring own drinks.
8. The tenant is responsible for his guests indoors and outdoors and that no unauthorized person enters the premises.
9. Lost or damaged materials, fittings and fixtures need to be replaced.
10. The tenant must be out of premises at 24:00, unless otherwise agreed.
11. The tenant is responsible for ensuring that the premises are cleaned and swept. Tables and chairs put in place as they stood when they came.
12. The tenant is responsible for compliance with all terms.

* Subject to changes in price, since we at some events need to adjust the pricing. This goes in general both ways.

* There may be additional costs around security.

* Use of confetti is forbidden. If you still use this, there will be an extra 5.000 NOK fee added to your invoice.

* Cancellations must be made no later than two weeks in advance to avoid a fee. For cancellations between 8 to 14 days before the event you get charged for 25 % of the rental price. Cancellations 7 days or less before the event you get charged for 50 % of the rental price.

Please complete all sections below.
Fullt navn på den som booker//Full name on the person making the reservation *
Your answer
Hvilken dato ønsker du å leie Kroa?//What date do you wish to book Kroa? *
Your answer
E-post//E-mail *
Your answer
Tilhørighet i SBIO eller BI (f. eks Eiendomsutvalget, 1. klasse øk.ad, Studentserivce, etc)//Affiliation in SBIO or BI *
Your answer
Referanseperson//Reference person (the person's name will be on the invoice)
Your answer
Mobilnummer//Phone number *
Your answer
Type arrangement (f. eks nyttårsbord, etc)//Type of event *
Your answer
Adresse til referanseperson (f. eks Nydalsveien 37, 0484 Oslo)//Address to reference person *
Your answer
Forventet antall gjester? (f. eks. ca. 40-50 gjester)//Expected number of guests *
Your answer
I hvilket tidsrom ønsker du å leie Kroa? (f. eks 18:00-24:00)//What time period do you wish to book Kroa? *
Your answer
Kommentarer/tilleggsinformasjon//Comments/Additional information
Your answer
Jeg har lest og forstått informasjonen som står skrevet øverst i dette skjemaet//I have read and understands the information written at the beginning of this form *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo. Report Abuse