แบบฟอร์มขอเก็บรักษาวงเงินสำหรับผู้โดยสาร สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ที่ไม่ประสงค์เดินทางเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีวันเดินทางตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 / Thai Vietjet Air Credit Shell request form for passenger who not willing to travel during COVID-19 spreading, traveling date between 5 January 2021 - 28 February 2021
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าสายการบินฯมีนโยบายช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยการเก็บรักษาวงเงินเพื่อเดินทางหรือซื้อบริการของสายการบินฯในครั้งต่อไป และมีเงื่อนไขดังนี้
-เก็บวงเงินไว้ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันเดินทางเดิม
-ใช้ซื้อบัตรโดยสารในเส้นทางใดหรือวันเดินทางใดก็ได้ และบริการเสริมอื่นๆ หากแต่ต้องชำระค่าส่วนต่าง (ถ้ามี)
-บัตรโดยสารที่สามารถเก็บเครดิตได้จะต้องจองก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
-ผู้โดยสารจำเป็นต้องติดต่อขอรับการเก็บรักษาวงเงินกับสายการบินฯอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง นับจากวันเดินทางเดิม
-ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นสายการบินฯทำการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินเปลี่ยนแปลงตารางการบินมากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
หมายเลขการจอง (PNR) / Booking Number *
ตัวอย่าง HI3S6F
ชื่อ-นามสกุล (กรุณาระบุเป็นภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในหมายเลขการจองให้ครบทุกท่าน) / Name-Surname (Please fill full name and all passengers in the booking) *
*กรุณาระบุชื่่อผู้โดยสารที่ต้องการเก็บวงเงินเครดิตให้ครบทุกท่าน
อีเมล์ / Email *
ตัวอย่าง suwit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ / Contact Number *
หมายเลขเที่ยวบินขาไป (ตัวอย่าง VZ210) / Departure Flight Number (Ex. VZ210) *
วันที่เดินทางเที่ยวบินขาไป / Departure Flight Date *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขเที่ยวบินขากลับ (ตัวอย่าง VZ210) / Returning Flight Number
*ไม่ต้องระบุหากมีการเดินทางเพียงเที่ยวเดียว *Please skip if you don't have returning flight
วันเดินทางเที่ยวบินขากลับ (ตัวอย่าง VZ211) / Returning Flight Number
*ไม่ต้องระบุหากมีการเดินทางเพียงเที่ยวเดียว *Please skip if you don't have returning flight
MM
/
DD
/
YYYY
กรุณากดยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการของสายการบินฯ *
สายการบินฯจะทำการเก็บวงเงินเครดิตให้แก่ผู้โดยสารที่ตรวจสอบพบว่าเข้าเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถใช้วงเงินเครดิตได้เป็นระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันเดินทางเดิม เมื่อทำการขอเก็บวงเงินเครดิต หมายเลขการจองดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ สายการบินฯจะทำการส่งยืนยันการเก็บวงเงินเครดิตผ่านทางอีเมลที่ผู้โดยสารได้ทำการระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลก่อนกดส่งแบบฟอร์ม
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy