แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการที่มีต่อการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ พื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ประจำปีการศึกษา 2564
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.ข้อมูลทั่วไป

1.1  เพศ *
1.2  ประเภทบุคลากร *
1.3 ระดับชั้นปี (เฉพาะนักศึกษา) *
1.4 สังกัดคณะ/สำนัก *
2. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โปรดอ่านและเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา
5    ระดับมากที่สุด    หมายถึง    ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4    ระดับมากที่สุด    หมายถึง    ความพึงพอใจในระดับมาก
3    ระดับมากที่สุด    หมายถึง    ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2    ระดับมากที่สุด    หมายถึง    ความพึงพอใจในระดับน้อย
1    ระดับมากที่สุด    หมายถึง    ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ด้านการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการฯ)
1. เวลาเปิด - ปิดบริการ *
2. ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการยืม - คืน *
3. คำแนะนำที่ได้รับจากการใช้บริการห้องสมุด *
4. ความหลากหลายของหนังสือ ,วารสาร ,หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ สำหรับประกอบการเรียนการสอน *
5. ความรวดเร็วในการนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ *
6. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น *
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วถึง *
8. ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง *
9. ความสะดวกในการช้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) *
10. ความพอใจของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล *
11. การใช้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ *
ด้านการให้บริการกองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
12. ห้องเรียนมีความสะอาด *
13. ห้องเรียนมีจำนวนโต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับนักศึกษา *
14. การจราจร และการรักษาความปลอดภัย *
15. มีแสงสว่าง สื่ออุปกรณ์ที่สะดวกต่อการเรียนการสอน *
16. ความสะอาด ความสะดวก และสุขอนามัยในการใช้บริการโรงอาหาร *
17. ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ *
18. การให้บริการของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และบริการ *
19. การให้บริการของเจ้าหน้าที่งานการเงิน บัญชี และรายได้ *
20. การให้บริการของเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปและสารบรรณ *
21. การให้บริการของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ *
ด้านการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
22. การให้บริการให้นักศึกษาด้านสวัสดิการพยาบาล เช่าน ยา เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องพักพยาบาล และความสะดวกในการเข้ารับบริการ *
23. การจัดกิจกรรม โครงการเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และการให้บริการ ให้คำปรึกษาที่เหมาะสม *
24. การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเงินกู้ยืมนักศึกษา/ทุนการศึกษา *
25. ให้บริการงานวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา *
26. ให้บริการงานกิจกรรมและส่งเสริมสุขภาพกีฬา *
27. การให้บริการของเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา *
28. การให้งานทะเบียนและรับเข้านักศึกษา เช่น การรับรายงานตัว นักศึกษา งานออกหลักฐานการศึกษา มีเอกสารแบบฟอร์มและขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนเป็นระบบ *
29. การให้บริการการศึกษา เช่น การลงทะเบียนวิชาเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน การขอโอนผลการเรียน ตารางสอบ เป็นต้น *
30. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง *
31. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน *
ด้านการให้บริการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
32. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อ และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม *
33. มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม *
34. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม *
35. มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ *
ด้านการให้บริการต่าง ๆ ภายในคณะ
36. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ *
37. การให้คำแนะนำด้านวิชาการ *
38. การให้คำแนะนำด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา *
39. มีระบบการให้นักศึกษาเข้าพบอย่างเหมาะสม *
40. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา *
41. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อช่วยนักศึกษาในด้านการเรียน การติดตามผลการเรียน และให้คำปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา *
42. ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาหรือให้คำปรึกษา *
43. แนะนำเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแนวทางการประกอบอาชีพ *
44. ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา *
45. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อช่วยนักศึกษาในด้านการเรียน การติดตามผลการเรียน และให้คำปรึกษา เมื่อนักศึกษามีปัญหา *
3. สอบถามความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการที่มีต่อการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ พื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2564
1. การบริหารจัดการพื้นที่ (Space Management) กำหนดนโยบายในการใช้สอยพื้นที่ต่าง ๆ ชัดเจน *
2. เกิดประโยชน์สูงสุดและความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง *
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต เพื่อลดอัตราพื้นที่ที่ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ *
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสุนทรียภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรและนักศึกษา *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phuket Rajabhat University. Report Abuse