แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-2563 Dlearn.rmutt.ac.th
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1. ต้องการทราบปัญหาการเข้าใช้งานของระบบ Dlearn.rmutt.ac.th
2. ต้องการทราบความพึงพอใจต่อระบบการจัดการห้องเรียนออนไลน์ Dlearn.rmutt.ac.th

ขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ท่านเป็น *
ศึกษาชั้นปีที่ (กรณีนักศึกษา) *
Required
ระบุ
หน่วยงานที่สังกัด *
ความถี่ในการใช้ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี *
ท่านใช้งานห้องเรียนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ใดมากที่สุด *
ท่านใช้อินเทอร์เน็ตประมาณกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ *
ท่านใช้อินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายใดมากที่สุด *
ท่านมีปัญหาในการเข้าใช้งาน Dlearn.rmutt.ac.th
จงเลือกระดับปัญหาที่ท่านพบ

ระดับ 3 หมายถึง ท่านพบปัญหาในระดับมาก
ระดับ 2 หมายถึง ท่านพบปัญหาระดับปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง ท่านพบปัญหาในระดับน้อย
ระดับ 0 หมายถึง ท่านไม่พบปัญหา
ปัญหาที่ท่านพบ *
3
2
1
0
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
การสมัครเข้ารายวิชา
การส่งการบ้านไม่เป็น
การส่งการบ้านไม่ทันเวลา
การทดสอบผ่านระบบ
การดูผลการเรียน
การลืม User/Password
ความพึงพอใจการใช้ห้องเรียนออนไลน์ Version ใหม่ Dlearn.rmutt.ac.th
จงเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับท่านมากที่สุด

ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
จงเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับท่านมากที่สุด *
5
4
3
2
1
ความง่ายต่อการใช้งาน *
ความสะดวกในการใช้งาน *
สัดส่วนหน้าจอมีความเหมาะสมและน่าสนใจ *
บทเรียนครอบคลุมตามที่คาดหวัง *
ผู้เรียนสามารถเข้าทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา *
ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบได้ *
มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง *
ระดับความรู้หลังการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ *
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ *
การตอบคำถามและการตอบปัญหาของเจ้าหน้าที่ให้บริการผ่านเมล์ *
ระดับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการในภาพรวม *
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy