แบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็น ประเด็น "วัยใสกับเสียงสะท้อนในมิติทางการกีฬา"
เนื่องด้วยวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ประกอบกับปัจจุบันเยาวชนให้ความสนใจต่อการกีฬาเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อการกีฬา KBU Sport Poll ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอายุตั้งแต่ 18 -25 ปี ทั่วประเทศ ประเด็น "วัยใสกับเสียงสะท้อนในมิติทางการกีฬา"
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติจึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามดังประเด็นต่อไปนี้
เพศ
อายุ
การศึกษา
1. ด้านการพัฒนากีฬาแห่งอนาคต
2. ด้านที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนากีฬา
3. ด้านความพึงพอใจผลงานรัฐบาลทางการกีฬา
4. ด้านเกี่ยวกับไอดอลหรือนักกีฬาชายยอดนิยม
5. ด้านเกี่ยวกับไอดอลหรือนักกีฬาหญิงยอดนิยม
6. ด้านชนิดกีฬายอดนิยม
ขอขอบคุณในความร่วมมือ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต www.kbu.ac.th facebook fanpage: ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ โทร. 02-3202777 ต่อ 1340
กรุณาตอบภายในวันที่ 18 กันยายน 2560
Submit
This form was created inside of Kasem Bundit University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms