แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของครู โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯ

ให้นักเรียน Click เลือกช่องเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับความคิดเห็น ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน

  ครูผู้สอน : ครูอภิชัย แสนใหญ่ รายวิชา (ง 21242) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (Microsoft Excel 2010) ระดับชั้น ม.1A ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  รายวิชา (ง 21242) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (Microsoft Excel 2010) ระดับชั้น ม.1A ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question