แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ความเห็นชอบ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการขอความคิดเห็นในภาคส่วนต่าง ๆ  แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป จึงขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
กรุณากด https://drive.google.com/file/d/1Pnlbk1xy4EGyiTfhx2TxXVlO-7q2FVU9/view?usp=sharing หรือ สแกน QR Code เพื่อศึกษาเอกสาร และแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Captionless Image
ท่านมีข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้อย่างไร *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. Report Abuse