แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามซึ่งตรงกับสภาพการปฏิบัติจริงโรงเรียนจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลและเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงและเอื้อต่อการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากที่สุด โดยแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 2 ตอน
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy