ท่านพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ระดับไหนและต้องการให้เราปรับปรุงเรื่องใดบ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ *
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ
2. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
3. มีการทำงานอย่างเป็นระบบ
4. ความเหมาะสมของวิธีการทำงาน
5. ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง
บุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการ
2. ผู้ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการชี้แจงและให้คำแนะนำตอบข้อหารือให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
4. ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
5. ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
สิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีป้าย /สัญลักษณ์ /ประชาสัมพันธ์การใช้อาคารสถานที่ในการบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินได้ทุกเวลา เช่น ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่ง ฯลฯ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
4. ช่องทางเลือกในการให้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ / ระบบ E-Office / เว็บไซด์สำนักงานเขตพื้นที่
5. ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ
ผลการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ผลการให้บริการโดยรวม เช่น ความรู้ เทคนิค แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ
2. ได้รับการส่งเสริมความรู้ที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
3. คุณภาพของการให้บริการ
4. ความประทับใจในการบริการ
5. ภาพรวมในการบริการของแต่ละกลุ่มภารกิจ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suratthani Primary Educational Service Area Office 1. Report Abuse