I. ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní
18. novembra 2017

prebierka exponátov od 8:00 - 10:00

Program
08:00 Preberanie zaregistrovaných výšiviek a registrácia na mieste
10:00 Ukončenie registrácie a otvorenie výstavy pre verejnosť
10:15 Oficiálne zahájenie súťaže a výstavy
10:30 Prof. Doc. Eva Cisárová – Mináriková: Mária Hollósy - príbeh cíferskej výšivky
13:00 ÚĽUV: Slovenská ľudová výšivka
14:00 Ing. Dagmar Straková: Katalóg ornamentov z Cífera
14:30 Vyhlásenie výsledkov 2017 a vyhlásenie témy na rok 2018
16:00 Ukončenie akcie
Pravidlá súťaže
• Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má rád výšivku a to bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť.
• Témou prvého ročníka je Kvet vo výšivke, pričom výšivka môže byť realizovaná rôznou vyšívacou technikou a na akomkoľvek materiáli.
• Kategórie: 1. výšivka na odeve, 2. výšivka na interiérovej textílii, 3. výšivka z truhlice mojich predkov, 4. špeciálna kategória: Kvet vo výšivke, 5. detská kategória
• Každý súťažiaci môže prihlásiť len jednu prácu v jednej kategórii.
• Prihlásená výšivka musí mať rozmer min. A5.
• Detská kategória je pre dieťa alebo skupiny detí do 16 rokov.
• Povinnou súčasťou prihlásenia výšivky je vyplnený registračný formulár so základnými údajmi o výšivke a realizátorovi výšivky. Elektronická registrácia výšiviek do súťaže a/alebo na výstvavu je možná zdarma do 16. 11. 2017 23:59 hod.V prípade registrácie až na mieste súťažiaci zaplatí poplatok 0,50 €.
• Bezplatná elektronická registrácia výšiviek do súťaže je tu: https://goo.gl/forms/WAZ4zwUDVpJUaY7f2 .
• Ak bude súťažná kategória obsadená menej ako piatimi súťažiacimi, usporiadateľ si vyhradzuje právo na zlúčenie, prípadne zrušenie danej kategórie alebo neudelenie maximálneho možného počtu cien v danej kategórii.
• Výšivky od detských autorov (do 16 rokov vrátane) budú hodnotené vrámci jednej zlúčenej kategórie „Detská výšivka“ (tzn. detské výšivky nebudú zadelené do samostatných kategórií).
• Okrem súťaže prebieha aj výstava výšiviek. Pre účasť na výstave výšiviek platia tie isté pravidlá týkajúce sa registrácie, t.j. bezplatná registrácia výšiviek na výstavu tu: https://goo.gl/forms/qaclxXTauPSVu3dg1 alebo fyzická registrácia na mieste za 0,5 €.
• Počet výšiviek prihlásených do súťaže je 5 výšiviek na jednu osobu.
• Vystavené výšivky budú počas trvania súťaže a výstavy strážené usporiadateľmi. Usporiadateľ však nepreberá žiadnu formu zodpovednosti za poškodenie, zničenie alebo stratu vystaveného modelu – autori vystavujú výšivky na vlastné riziko.
• Registráciou výšivky do súťaže sa súťažiaci zaväzuje, že výšivka bude na výstave až do vyhodnotenia súťaže, t.j. do 15:00 hod.
• Výšivky usporiadateľ vráti na základe návratky, ktorú súťažiaci/vystavovateľ dostane ráno medzi 8:00 a 10:00 hod. pri predložení výšivky do súťaže.
• Registráciou výšivky do výstavy/súťaže každý účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže, pravidlám rozumie, dobrovoľne s nimi súhlasí a počas trvania akcie sa bude riadiť pokynmi usporiadateľov.
• Registráciou výšivky účastník súťaže/výstavy vyjadruje súhlas, že výšivka môže byť verejne publikovaná a môže byť vytvorená a použitá na reklamné účely ako fotografická reprodukcia.
• Registráciou výšivky účastník vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely akcie.
Vyhodnotenie súťaže
• Porotu tvoria odborníci na výšivku, odborníci na umenie a kultúru, členovia OZ Cziffer a zástupcovia obce.
• Porota vyhodnotí prihlásené diela na základe nasledovných kritérií: obtiažnosť práce, dokonalosť prevedenia, originalita témy, farebnosť.
• Maximálne hodnotenie jednotlivých kritérií je nasledovné: obtiažnosť práce 25 bodov, dokonalosť prevedenia 25 bodov, originalita témy 10 bodov, farebnosť 20 bodov.
• Výsledné hodnotenie je aritmetický priemer bodov pridelelných za jednotlivé kategórie. Napr. pri maximálnom možnom počte bodov v každej zo štyroch kategórií je výsledné priemerné hodnotenie 20 bodov.
• V prípade bielej výšivky sa kritérium farebnosť nehodnotí. Pri maximálnom možnom počte bodov v každej z troch kategórii je výsledné priemerné hodnotenie 20 bodov.
• Vyhráva výšivka s najvyšším priemerným hodnotením. V prípade rovnakého počtu bodov dvoch a viacerých výšiviek sa porota dohodne na výhercovi spomedzi výšiviek s rovnakým najvyšším počtom bodov formou „páči-nepáči“.
• Výšivky usporiadateľov a hodnotiteľov nebudú hodnotené.
• Ocenené výšivky získajú diplom, medailu a upomienkové materiály.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms