Nyílt levél - fejlesztőpedagógusok és gyógypedagógusok szakmai állásfoglalása a tankötelezettség-iskolaérettség új rendszere kapcsán


Tisztelt Fejlesztőpedagógus és Gyógypedagógus Kollégák!

Az alábbi Nyílt levél kapcsán kérem támogatásotokat, szakmai összefogásunkat a köznevelési törvény változása miatt kialakult bizonytalan helyzet okán, a tanköteles korú gyermekek beiskolázásával kapcsolatban.

Amennyiben egyetértetek ezzel az állásfoglalással, kérem, az alábbi szöveg után aláírásotokkal járuljatok hozzá, hogy nevetek megjelenhessen a Nyílt levél támogatói között.

A lista folyamatosan bővül.
A Nyílt levél tartalma a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének támogatását is élvezi.

A Nyílt levél továbbításra kerül a döntéshozók felé.
Tegyünk együtt, fogjunk össze!


Budapest, 2019. október 25.

Molnár Anikó
okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, mesterpedagógus
boldoggyermekekert@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr és Bódis József Államtitkár Úr!

Ezúton szeretnénk csatlakozni a pszichológus szakmai közösség és a szülői fórum iskolaérettségi vizsgálatok kapcsán megfogalmazott nyílt leveléhez a társ-szakma: a gyógypedagógus- fejlesztőpedagógus közösség nevében.

Az iskolaérettséghez kapcsolódó vizsgálati rendszer bizonytalan átalakítása okán egyre több magánszemély, szakember és szülőcsoport hallatja hangját, felhívva ezzel a helyzet súlyosságára a figyelmet.

A Magyar Országgyűlés 2019. július 12-én szavazta meg a 2019. évi LXX. törvény módosítását (köznevelési törvény), megváltoztatva többek között az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint megállapítására irányuló szakértői vizsgálatok protokollját/eljárásrendjét is.

Mivel azonban az új törvény végrehajtásáról szóló rendelkezés az elmúlt időszakban nem látott napvilágot –annak ellenére, hogy lassan egynegyed év eltelt a nevelési/tanévből- a megfelelő szakmai tájékoztatás hiányában bizonytalan helyzet állt elő a tanköteles korú gyermekek beiskolázásával kapcsolatban. A jelenleg fennálló állapot szorult helyzetbe kényszeríti mind az eddig illetékes pedagógiai szakszolgálatok szakembereit, mind az óvodapedagógusokat, és az érintett szülőket; irreális morális, szakmai, és erőforrás terheket róva ezzel a rendszerben dolgozókra, és az érintettekre.

Aggályos továbbá, hogy a kapcsolódó határidők közeledte ellenére sem áll rendelkezésre pontos információ az esetleges felmentést engedélyező szerv/bizottság kilétéről, a kérelmezés pontos menetéről, a vizsgálati protokollról, a megszülető vizsgálati eredmények bírósági megtámadhatóságának részleteiről stb.

Az óvodapedagógusok presztízse is súlyosan sérül, szakmai véleményük figyelmen kívül hagyása mellett valószínűsíthető, hogy épp azon gyermekek szülei nem kapnak majd megfelelő iránymutatást, akiknek támogatásra lenne szükségük (pl. hátrányos helyzetű, alacsony ökonómiai státuszú családok) a gyermeküknek nyújtható segítségek megvalósításában. A bonyolult törvényi szövegek pontos értelmezése nem várható el a szülőktől, ennek nehezítettsége a gyermek további sorsának alakulását is hátrányosan érintheti. Így ez esélyegyenlőségi kérdés is, sérül az információszerzéshez való jog.

Az esélyegyenlőség biztosítása az Alkotmányban meghatározott állampolgári jog, ez garantálja, hogy minden embernek egyenlő joga van a méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, az egészségügyi ellátáshoz, a minőségi oktatáshoz és az élethosszig tartó tanuláshoz.

A Gyermekek jogairól szóló Egyezmény (1991. évi LXIV. törvény) kimondja a szociális védelem, bíróság, közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek számára, hogy a gyermeket érintő kérdésekben a gyermek mindenek felett álló érdekeit kell figyelembe venni. Lefekteti a szülők felelősségét gyermekük neveléséért és fejlődésének biztosításáért. Tartalmazza a gyermek oktatáshoz való jogát, az esélyegyenlőség figyelembe vételével.

Az 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról írásba foglalja a gyermekek alapvető jogait, ennek érvényesítésének szabályozórendszerét, tartalmazza a gyermekek védelmének rendszerét, és azok szabályozását, a szülők és az állami szervek kötelességeit.

Az egyenlő bánásmód elve (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről) a diszkrimináció tilalmát, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálását jelenti.

Az iskolaérettséghez kapcsolódó vizsgálati rendszer bizonytalan átalakítása okán, az eddigi fejlettség-érettség szerinti rugalmas beiskolázás gyermekcentrikus szemléletét, az egyéni sajátosságokat (testi, érzelmi, értelmi, szociális, idegrendszeri érettséget) figyelmen kívül hagyó, életkor szerinti beiskolázás váltja majd fel.
A jelenlegi szabályozás értelmében az óvodapedagógus-szülő döntési kompetenciájától megfosztva a 6. életévét betöltött gyermek kötelezően iskolát kezd. A szülő egyelőre ismeretlen kérvényezési procedúrán keresztül kényszerül érvényesíteni gyermeke beiskolázásával kapcsolatos jogait.

Számos szakmai kutatásból tudjuk (pl. Porkolábné és mts., Gyarmathy, stb.), hogy az óvodáskor (3-7 év) egy igen érzékeny, szenzitív periódus, amikor is az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges alapkészségek bázisai rakódnak le. Preventív, meghatározó időszak ez, melyben az idegrendszer érésének következtében a képességek, készségek olyan fejlettségi szintet érnek el, amelyek lehetővé teszik a későbbi sikeres iskolai előrehaladást, kiküszöbölve ezzel a leendő tanulási nehézségek/zavarok megjelenését. Ezen funkciók érettségét siettetni nem lehet, támogató, megtartó, fejlesztő közeget biztosítani azonban, igen!

A gyermekek érési üteme egyénenként is nagyon különböző, melyet a sikeres iskolai oktatáshoz megfelelő fejlettségi szintre kell emelni, hogy azokra ráépíthetőek legyenek az alapkultúrtechnikák ismeretanyagai.

A szakmában köztudott az is (neuropszichológia, kognitív fejlődésneurológia, fejlődéselméletek…), hogy a sikeres iskolakezdés szempontjából jelentős struktúrák inkább a 7 éves kor közeledtével érik el a megfelelő állapotot (pl. kéztőcsontosodás-íráskészség; velőshüvelyesedés/myelinizáció - hatékonyabb ingerületáramlás; szinaptikus pruning/programozott szelekció - letisztult működés a frontális, prefrontális kéregben…).

Aggodalomra ad okot, hogy esetlegesen érettségre való tekintet nélkül, nagy számban kerülhetnek a jövőben éretlen gyermekek az iskolapadokba, melyre sem a rendszer, sem a tanítók nincsenek felkészülve/felkészítve. A jelenlegi köznevelési rendszer nem biztosít megfelelő átmenetet azon gyermekek számára, akik még nem érték el az iskolai beválás szempontjából alapvetően fontos fejlettségi szintet és esetlegesen megkezdik iskolai pályafutásukat, növelve ezzel esélytelenségüket az érettebb/idősebb társaikkal szemben.

Ennek megoldása nem terhelhető a tanítói társadalomra, módszertani kivitelezése szintén komoly szakmai kérdéseket vet fel. Jelenleg nincs kidolgozott program arra, hogy a várhatóan irreálisan megnövekedő osztálylétszám mellett, hogyan valósuljon meg az eltérő érettségi állapotokat áthidaló, egyéni sajátosságokhoz igazodó, differenciáláson alapuló haladási ütem. Így egyes gyermekek hátrányba kerülnek „érettebb” társaikkal szemben, ami további esélyegyenlőségi kérdéseket is felvet.

Mi sérült a törvényváltozással?
1. Alapvető szülői, gyermeki jogok.
2. Az óvodapedagógusok, tanítók és szakemberek kompetenciája.
3. A szakszolgálatokban folyó nevelési tanácsadás napi munkafolyamata, mely a kisgyermekek érésének-fejlődésének elősegítésére irányuló komplex gyógypedagógiai-pszichológiai fejlesztő-terápiás folyamat.
Az indokolatlanul megnövekedett vizsgálati esetszám ugyanis háttérbe szorítja a fejlesztő/terápiás munkát.
Azon gyerekekről kell ugyanis nagy számban, többlet szakembert bevonva, diagnosztikus folyamat keretében döntést hozni, ahol gyakorlatilag előre bejósolható, hogy a kisgyermek nem lesz alkalmas a következő tanévben a sikeres iskolakezdésre.

Mielőbbi válaszokat szeretnénk kapni az illetékes hatóságoktól:
1. Ha az egységesen szabályozott végrehajtási rendelet 2019. december 31-ével jelenik meg - ahogyan azt a sajtóból már hallhattuk -, milyen módon gondolják az átállást, a megfelelő szakmai keretek kidolgozását és átgondolását úgy, hogy a szűkös határidő miatt (2020. január 15.) ne sérüljenek a szülők-gyermekek jogai. Hogyan gondolják ennek technikai megvalósítását?
2. Kérjük, erősítsék, vagy cáfolják meg azt a szakmai körökben elterjedt értesülést, hogy az Oktatási Hivatal által felkért külsős szakértőket az illetékes pedagógiai szakszolgálatokból fogják-e kirendelni?
3. Mely munkacsoport által, milyen módon és mikorra lesz elérhető az az „előrehozott” alacsonyabb életkorra (5 év körül) is megfelelően alkalmazható, nagy mintán kipróbált, bemért vizsgálati/diagnosztikus anyag, amely lehetővé teszi az új korhatárnak megfelelő iskolaérettségi/készültségi vizsgálatok lebonyolítását?
4. Terveznek-e a köznevelési törvény módosítása által, szakmailag stabil alapokon nyugvó, strukturált, óvoda-iskola átmeneteket segítő nevelési-oktatási formát bevezetni?

1. A lista folyamatosan bővül és frissül a csatlakozó kollégák neveivel.
A gyógypedagógiai etikai kódexben foglaltak értelmében, titoktartási kötelezettségünknek eleget téve, az általános adatvédelmi szabályokon túl is biztosítjuk az információk felelős kezelését.

Budapest, 2019. október 25.
Molnár Anikó
okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, mesterpedagógus


1. Kéri-Nagy Krisztina szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító, tanár
2. Stocker Andrea okleveles gyógypedagógus, szociológus
3. Leipoldné Fekete Katalin okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus, óvodapedagógus, tanító, mesterpedagógus, közoktatási szakértő
4. Daróczyné Csillag Judit fejlesztőpedagógus
5. Sall Márta szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus, tanító
6. Gyenge-Siver Flóra gyógypedagógus
7. Csaplár Péterné szakvizsgázott gyógypedagógus, tanító, okleveles egészségfejlesztés tanár
8. Egervári Lilla gyógypedagógus
9. Kapecska-Schäffer Kitti okleveles gyógypedagógus- logopédus
10. Polyák Sándorné szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
11. Turbucz Gabriella gyógypedagógus
12. Kovács-Ángyán Vera szakvizsgázott gyógypedagógus, tanító
13. Gortva Andrásné okleveles gyógypedagógus, tanító
14. Sipos-Szabóné Kuklis Györgyi gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak), tanító
15. Simonné Berencsi Aranka szakvizsgázott gyógypedagógus
16. Györkőné H. Magdolna szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
17. Tellné Takács Tünde gyógypedagógus, pszichológus
18. Bérces Kornélia szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
19. Török Ádámné fejlesztőpedagógus, okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás
20. Szuromi Klára gyógypedagógus - logopédus
21. Józsáné Gombos Katalin okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus
22. Szarvasné Tóth Bernadett szakvizsgázott fejlesztőpedagógus,tanító
23. Lantos Ágnes gyógypedagógus
24. Máté Györgyi gyógypedagógus, tanító
25. Fodor Sára szakvizsgázott gyógypedagógus, drámapedagógus
26. Milánkovicsné Szakács Eszter fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, tanító
27. Jancsó Tiborné gyógypedagógus, egészségfejlesztő-metálhigiéniku
28. Gimesi Márta szakvizsgázott gyógypedagógus - logopédus
29. Gacsó Adrienn szakvizsgázott konduktor, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
30. Biró Brigitta fejlesztőpedagógus
31. Veres Enikő Melinda szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
32. Czédulás Karolina gyógypedagógus, általános iskolai tanító
33. Oláhné Nyilas Cintia szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus
34. Szendrei Andrea szakvizsgázott gyógypedagógus óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus
35. Jóvér Éva gyógypedagógus
36. Kincsesné Réz Gabriella okleveles gyógypedagógus
37. Erdélyi Éva szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár
38. Kothenczné Szőrfi Éva szakvizsgázott gyógypedagógus - logopédus
39. Tamás Orsolya gyógypedagógus
40. Pletser Nóra gyógypedagógus
41. Bognárné Oláh Ildikó gyógypedagógus, könyvtáros
42. Rákos Júlia szakvizsgázott konduktor
43. Balogh Andrea konduktor
44. Palugyay Dorottya gyógypedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus
45. Szakasits Doroszlói Ágnes gyógypedagógus-logopédus, képi kifejezéspszichológia
46. Paveszka Dóra szakvizsgázott gyógypedagógus, pedagógia szakos bölcsész-tanár, mentortanár
47. Bakos Bernadett szakvizsgázott gyógypedagógus
48. Törökné Szép Zsófia gyógypedagógus, konduktor, tanító
49. Bokkon Judit gyógypedagógus
50. Patrik-Pirk Anett gyógypedagógus
51. Técsiné Solymosi Sarolta szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, okleveles gyógypedagógus
52. Gulyásné Klujber Ildikó gyógypedagógus, óvodapedagógus, tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
53. Farkas Erzsébet szakvizsgázott gyógypedagógus
54. Szabó-Horváth Judit szakvizsgázott gyógypedagógus
55. Szakállas Franciska gyógypedagógus
56. Szőke Gabriella szakvizsgázott gyógypedagógus
57. Babinszkiné Kozma Teréz gyógypedagógus, tanfelügyelő, szakértő, mesterpedagógus
58. Kerekes Zsanett gyógypedagógus
59. Simon Szabina okleveles gyógypedagógus
60. Dukic Monika gyógypedagógus
61. Csomai Zsófia gyógypedagógus
62. Kurcsinka Gabriella okleveles gyógypedagógus
63. Rosta Katalin szakvizsgázott gyógypedagógus
64. Dalmai Melinda gyógypedagógus, óvodapedagógus
65. Faragó-Csépe Viktória szakvizsgázott gyógypedagógus
66. Kovács Adrienn gyógypedagógus
67. Bendicskó Emese szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
68. Antalné Kocsis Judit gyógypedagógus
69. Bakos Józsefné fejlesztőpedagógus
70. Gál Zsuzsanna gyógypedagógus
71. Szántóné Jochmann Judit fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott óvodapedagógus
72. Gráczki Andrea szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
73. Király Edit gyógypedagógus, pedagógia szakos tanár, óvodapedagógus
74. Giliczéné Komjáthy Andrea fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus - logopédus
75. Móczikné Laczikó Tímea gyógypedagógus
76. Pánya Anita szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
77. Nagy Dóra gyógypedagógus
78. Molnár Beatrix szakvizsgázott gyógypedagógus
79. Aggné Nagy Éva szakvizsgázott gyógypedagógus
80. Baloghné Dobó Anikó szakvizsgázott gyógypedagógus
81. Fazekasné Bablena Györgyi fejlesztőpedagógus
82. Nagyné Fehér Edit szakvizsgázott gyógypedagógus
83. Turiné Molnár Ágnes gyógypedagógus
84. Kuncz Eszter gyógypedagógus-pszichológus
85. Ádámné Kovács Franciska szakvizsgázott gyógypedagógus
86. Trázer Anikó okleveles gyógypedagógus, szociális munkás
87. Szakadátiné Varga Angéla szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
88. Gonda-Gergely Katalin szakvizsgázott gyógypedagógus - logopédus
89. Kovács Anikó gyógypedagógus könyvtáros
90. Pappné Molnár Gabriella fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
91. Némethnè Szelle Krisztina szakvizsgázott gyógypedagógus, drámapedagógus
92. Novákne Gondos Anikó szakvizsgázott gyógypedagógus, nevelőtanár
93. Tóth Tamásné Ildikó fejlesztőpedagógus, tanító
94. Trócsányi Zsófia gyógypedagógus
95. Varga Mariann szakvizsgázott gyógypedagógus
96. Horváth-Vlasics Annamária szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, tanító
97. Juharos Rita szakvizsgázott gyógypedagógus, szakvizsgázott - logopédus, okleveles tehetségfejlesztő tanár
98. Mészárosné Rosta Judit okleveles gyógypedagógus - logopédus
99. Csernátoni Petra szakvizsgázott gyógypedagógus
100. Ferenczi Fanni szakvizsgázott gyógypedagógus - logopédus
101. Huszárné Mikla Ildikó fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott konduktor, tanár (speciális pedagógia), szakpedagógus
102. Harcsa Mónika szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
103. Zwickl Annamaria szakvizsgázott gyógypedagógus
104. Tóth Sándorné szakvizsgázott gyógypedagógus
105. Bernáth Anita szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
106. Bölkény Ágnes gyógypedagógus - logopédus, óvodapedagógus
107. Gulyásné Kléh Alexandra gyógypedagógus
108. Erdősné Farkas Mária szakvizsgázott gyógypedagógus, gyógytestnevelő
109. Sztanyó Zsuzsanna okleveles gyógypedagógus - logopédus
110. Ràtkai Eszter szakvizsgázott gyógypedagógus
111. Kozák Judit szakvizsgázott gyógypedagógus - logopédus
112. Barnáné Juhász Krisztina szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
113. Huczka-Huszár Karina okleveles gyógypedagógus - logopédus
114. Inkovics Mária gyógypedagógus - logopédus
115. Bujdosó Tibornè szakvizsgázott fejlesztőpedagógus óvodapedagógus, szakvizsgázott
közoktatásvezető
116. Pechan Eszter okleveles gyógypedagógus
117. Szepesi Anikó gyógypedagógus, pszichológus
118. Kurai Ildikó szakvizsgázott gyógypedagógus
119. Török-Lipp Regina fejlesztőpedagógus
120. Hajnal-Maczali Alexandra szakvizsgázott gyógypedagógus
121. Móricz Éva szakvizsgázott gyógypedagógus -logopédus, óvodapedagógus, tanító, bölcsész (neveléstudomány)
122. Váradi-Zoltán Annamária okleveles gyógypedagógus
123. Korfanti Andrea fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus
124. Kereszturi Edit okleveles gyógypedagógus
125. Szottfriedné Joó Adrienn gyógypedagógus
126. Járfás Csilla okleveles gyógypedagógus - logopédus
127. Bognár Judit szakvizsgázott gyógypedagógus
128. Turai Ágnes fejlesztőpedagógus, tanár
129. Nagyné Vizeli Judit gyógypedagógus
130. Marton Melinda szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
131. Varga Gréta gyógypedagógus, tanító
132. Ivanovicsné Hederics Gyöngyi szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus, tanító
133. Helmeczi Ildikó fejlesztőpedagógus tanár, családkonzulens
134. Gombos Mária gyógypedagógus, tanító
135. Kisné Marx Beáta szakvizsgázott gyógypedagógus, mentorpedagógus, óvodapedagógus
136. Hrotkó-Pusztai Kitti szakvizsgázott gyógypedagógus
137. Szalma Diána szakvizsgázott gyógypedagógus, tanító
138. Dezsényi Annamária gyógypedagógus
139. Faluvégi Judit Rita szakvizsgázott gyógypedagógus, drámapedagógus
140. Lux Zsuzsanna gyógypedagógus - logopédus
141. Dr. Nyulászi Andrásné szakvizsgázott konduktor
142. Gereben Ferencné gyógypedagógus-pszichológus PhD
143. Sógor Zsuzsanna okleveles gyógypedagógus
144. Vígh Vivien gyógypedagógus
145. Molnár Erzsébet szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
146. Farkasné Búzás Tünde gyógypedagógus, óvodapedagógus - logopédus
147. Ferenc Adél szakvizsgázott gyógypedagógus- logopédus
148. Putz Ildikó gyógypedagógus, tanító
149. Suhaj Sára Kinga fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus, tanító
150. Klajkó Noémi gyógypedagógus - logopédus
151. Filep Annamária gyógypedagógus
152. Kása Andrea okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus,tanító
153. Somlai Beatrix szakvizsgázott gyógypedagógus, pszichopedagógus, mentor tanár
154. Damásdi Iringó gyógypedagógus - logopédus
155. Nagy Orsolya gyógypedagógus - logopédus
156. Barnáné Uri Szilvia gyógypedagógus, tanító
157. Futó Viktória fejlesztőpedagógus
158. Szombauerné Bukovinszky Mária okleveles gyógypedagógus, óvodapedagógus, korai fejlesztő pedagógus
159. Turi Bea szakvizsgázott gyógypedagógus
160. Nagy Laura szakvizsgázott gyógypedagógus
161. Burjàn Zsófia gyógypedagógus
162. Óvári Andrea fejlesztőpedagógus, konduktor, tanító, tanár
163. Lakatosné Kovács Ágnes szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus
164. Bertalan Kinga gyógypedagógus -logopédus, tanító
165. Szokolics Anita szakvizsgázott gyógypedagógus- logopédus
166. Tóth Andrea szakvizsgázott gyógypedagógus
167. Biró Zsófia gyógypedagógus, pszichopedagógus
168. Koncz Lajosné szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
169. Héhn Csilla szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
170. Szöginé Verba Andrea gyógypedagógus, angol-orosz szakos tanár
171. Cserti-Szauer Csilla gyógypedagógus, közgazdász
172. Almási Réka okleveles gyógypedagógus - logopédus
173. Lengyel Judit szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
174. Thén Zsolt gyógypedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus, tanító, közoktatási vezető
175. Klauszer Anita gyógypedagógus - logopédus
176. Farkas Bernadett gyógypedagógus - logopédus
177. Kerekesné Agárdi Noémi fejlesztőpedagógus, tanító
178. Bartalis Anikó szakvizsgázott gyógypedagógus
179. Bodó Edit okleveles gyógypedagógus
180. Tomatás Tímea okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus, óvodapedagógus
181. Sárközi Judit gyógypedagógus - logopédus
182. Németh Emerita gyógypedagógus, tanító
183. Csohanyne Csík Erika szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
184. Nedeczky Istvánné fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott óvodapedagógus
185. Bölkény Ágnes gyógypedagógus - logopédus, óvodapedagógus
186. Dr. Fábiánnè Virágh Bernadett gyógypedagógus
187. Molnàrnè Lakatos Edina gyógypedagógus, szakvizsgázott gyógytestnevelő
188. Leszkó Hédi szakvizsgázott gyógypedagógus
189. Ferenczné Nagy-Horváth Mariann gyógypedagógus
190. Markóthné Herdics Krisztina szakvizsgázott gyógypedagógus,tanító, mérés-értékelés okleveles tanár
191. Stéhli-Berecz Laura gyógypedagógus - logopédus, szomatopedagógus
192. Karaivanov Lilla fejlesztőpedagógus, IV. éves logopédus-pszichopedagógus hallgató, drámainstruktor
193. Pesti Marianna fejlesztőpedagógus
194. Kubik Judit szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító, fejlesztőpedagógiai mentorpedagógus
195. Som Nora fejlesztőpedagógus
196. Legény Zoltánné gyógypedagógus, tanító
197. Tamás Katalin gyógypedagógus
198. Csüllög Ágnes fejlesztőpedagógus, tanító
199. Cseh Eleonóra szakvizsgázott gyógypedagógus, mesterpedagógus, szakértő
200. Szomor eva szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus
201. Papp Krisztina szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
202. Nagy Fruzsina szakvizsgázott gyógypedagógus
203. Lőrinczné Bari Marianna fejlesztőpedagógus
204. Nagyné Végső Enikő gyógypedagógus
205. Bernula Erzsébet szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
206. Kovácsné Ujhelyi Ildikó tanító, történelem szakos tanár, gyógypedagógus logopédus
207. Vörös Zsófia okleveles gyógypedagógus
208. Gosztola Dóra gyógypedagógus
209. Tar-Somodi Nikolett gyógypedagógus
210. Kovács Borbála szakvizsgázott gyógypedagógus
211. Lefter Marianna szakvizsgázott gyógypedagógus, óvodapedagógus, tanító
212. Ágoston Vivien gyógypedagógus -logopédus
213. Kovács Mária gyógypedagógus
214. Ácsné Surján Márta fejlesztőpedagógus, tanító
215. Mózesné Kapocska Ildikó gyógypedagógus-logopédus, középiskolai tanár
216. Tamási Vivien gyógypedagógus
217. Bényei Zsuzsanna gyógypedagógus
218. Dudásné Garai Beáta szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
219. Szanyi Szilvia szakvizsgázott gyógypedagógus, szakvizsgázott óvodapedagógus
220. Szeidl Éva szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus - logopédus
221. Tamásné Deme Boglárka szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
222. Zeller Andrea fejlesztőpedagógus, pedagógia tanár, pedagógus szakvizsga, szociálpedagógus
223. Tóth Gabriella gyógypedagógus
224. Varga Mária fejlesztőpedagógus, tanító
225. Donka Mónika szakvizsgázott gyógypedagógus- logopédus
226. Kiss Regina szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, okleveles gyógypedagógus, óvodapedagógus, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus, szaktanácsadó, közoktatási szakértő, mesterpedagógus
227. Kaszás Andrea gyógypedagógus, műszaki tanár és gyógypedagógus hallgató
228. Lehoczkiné Kovács Nikolett fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
229. Csáktornyai Józsefné gyógypedagógus
230. Kiszeli-Molnár Klára gyógypedagógus, tanító
231. Németh Éva gyógypedagógus-logopédus
232. Cser Emese okleveles gyógypedagógus
233. Torkos Eleonóra szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító, pedagógia tanár
234. Pálfalvi Klára szakvizsgázott gyógypedagógus, mentorpedagógus
235. Pályi Klára szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, óvodapedagógus
236. Lukács Gabriella szakvizsgázott gyógypedagógus
237. Kozmáné Szabó Edina szakvizsgázott fejlesztőpedagógus,tanító, közoktatási vezet
238. Imrik Márta gyógypedagógus
239. Szabó Andrea gyógypedagógus
240. Varga Éva szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
241. Dósa Krisztina szakvizsgázott gyógypedagógus
242. Heiszer Katalin okleveles gyógypedagógus, PhD Neveléstudomány
243. Pajor Attiláné szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
244. Rigóné Plezsik Rita szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, fejlesztő- differenciáló szakpedagógus
245. Istenes Zsuzsanna gyógypedagógus, tanító, pszichopedagógus
246. Orsi Kinga szakvizsgázott gyógypedagógus -logopédus, mentorpedagógus
247. Ágostházy Mária okleveles gyógypedagógus-logopédus
248. Torma Gabriella gyógypedagógus
249. Szabó Emese szakvizsgázott gyógypedagógus
250. Ördög-Busi Janka fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
251. Peredi Judit gyógypedagógus - logopédus
252. Bártfai Katalin szakvizsgázott gyógypedagógus
253. Tarr Erzsébet gyógypedagógus (oligofrénpedagógia-pszichopedagógia) újszülött és gyermekápolónő
254. Fülöp Csilla gyógypedagógus, okleveles gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
255. Dr. Ungvári Ildikó gyógypedagógus, biológus, Phd
256. Cseh Edina szakvizsgázott gyógypedagógus - logopédus
257. Puzsár Istvánnè okleveles gyógypedagógus -logopèdus, óvodapedagógus
258. Szőke Szilvia szakvizsgázott gyógypedagógus
259. Erdősi Szandra gyógypedagógus
260. Farkasné Vágó Judit szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, tanító
261. Dvorák Ildikó okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus (logopédia-pszichopedagógia)
262. Grimm Krisztina konduktor
263. Ódor Fruzsina Anna gyógypedagógus, konduktor
264. Bartókné Halmai Katalin szakvizsgázott gyógypedagógus
265. Mező Gabriella szakvizsgázott gyógypedagógus- logopédus
266. Balázs Ágnes Ildikó gyógypedagógus, mesterpedagógus
267. Tokaji Edit fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
268. Zagarits Ildikó gyógypedagógus, tanító
269. Tele-Héri Brigitta fejlesztőpedagógus, gyermek rehab.szakgyógytornász
270. Berényi Zoltánné szakvizsgázott gyógypedagógus
271. Oroszi Klára gyógypedagógus, óvodapedagógus
272. Kesjár Erika pedagógus, gyógypedagógus hallgató
273. Kappeller Zsuzsanna fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
274. Horváth lászlóné gyógypedagógus
275. Kántor Zsuzsanna szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
276. Halász Tibor gyógypedagógus
277. Felker Evelin gyógypedagógus
278. Kovácsné Fülöp Beáta gyógytestnevelő, testnevelő
279. Magyar Szilvia szakvizsgázott gyógypedagógus, óvodapedagógus
280. Illés Márta gyógypedagógus -pszichopedagógus
281. Szijártó Janka Orsolya gyógypedagógus (logopédus, szurdopedagógus)
282. Takács-Máté Lilla fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
283. Jámborné Kertész Zsuzsa gyógypedagógus
284. Farkas Orsolya szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
285. Kopasz Gáborné gyógypedagógus, tanító, szakvizsgázott pedagógus, család- és gyermekevédelem szakos tanár
286. Ormai Tamásné (Smohai Adrien) gyógypedagógus, oligofrén-szomatoped-logopédia szakos
287. Nagy Zsuzsa szakvizsgázott gyógypedagógus
288. Komorné Tóth Andrea szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, tanító
289. Máté Violetta gyógypedagógus
290. Lini Krisztina gyógypedagógus
291. Zelenainé Budai Éva szakvizsgázott gyógypedagógus
292. Benő Tiborné szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, közoktatási vezető
293. Pap Angéla fejlesztőpedagógus, zenetanár
293. Szabóné Hegyi Andrea szakvizsgázott gyógypedagógus
294. Domonkosné Pinke Ágnes okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus -logopédus
295. Karolyi Kinga gyógypedagógus-pszichológus
296. Fehèrnè Sebő Klára szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
297. Batáné Hargita Anikó gyógypedagógus
298. Bene Judit gyógypedagógus
299. Földiné Koczka Krisztina fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, integrált szülő/kisgyermek konzulens
300. Jordákiné Károlyi Irén szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
301. Molnár Gabriella gyógypedagógus
302. Dr.Kormány-Szabó Zsuzsa fejlesztőpedagógus
303. Marton Kinga fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus szociális munkás, szociálpolitikus
304. Horváthné Fekti Nikolett fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
305. Szilàgyi Csilla gyógypedagógus, klinikai szakpszichològus
306. Horváthné Tóth Andrea fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
307. Ladocsi Erika szakvizsgázott gyógypedagógus
308. Bolla Renàta fejlesztőpedagógus, szociàlpedagógus
309. Bódi Katalin Etelka szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus
310. Borosiné Mester Andrea szakvizsgázott fejlesztőpedagógus,tanító, nyelv- és beszédfejlesztő tanár
311. Szabóné Füredi Berta szakvizsgázott fejlesztőpedagógus,általános és középiskolai tanár
312. Polgár Dóra gyógypedagógus
313. Dr. Csernákné Németh Tünde okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus
314. Tüskéné Molnár Anita szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
315. Hedari Dóra szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, pedagógia tanár, mentortanár
316. Pákozdiné Szabó Erika szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
317. Waldhäusel Kata fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus,
318. Urbán Orsolya szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus
319. Kállai Júlia gyógypedagógus
320. Gulyás-Nádaskay Ildikó okleveles gyógypedagógus
321. Tass Borbála gyógypedagógus
322. Fodor Györgyi szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, tanító, logopédus
323. Hegedüs Éva gyógypedagógus
324. Juhász Erika szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító , mesterpedagógus
325. Hegedűsné Tóth Katalin gyógypedagógus -logopédus
326. Kis Krisztina gyógypedagógus
327. Moravecz Lívia szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, okleveles kémia, biológia tanár
328. Kocsmárszky Judit gyógypedagógus, informatikus könyvtáros
329. Nagy Sándor gyógypedagógus, inkluzív nevelés tanára, egyetemi fokozat
330. Szórádi Anikó okleveles gyógypedagógus
331. Oravecz Emőke szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
332. Lacza Andrea szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, anító
333. Komjáti Zoltánné gyógypedagógus - logopédus
334. Detkiné Gittlár Krisztina szakvizsgázott gyógypedagógus -logopédus
335. Siteri Erika okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus, integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens
336. Csatos Brigitta okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus
337. Vécsei Orsolya okleveles gyógypedagógus
338. Kaszner Éva gyógypedagógus
339. Tajthy Katalin gyógypedagógus
340. Kiss Tünde gyógypedagógus
341. Nárayné Őrszigethy Éva gyógypedagógus
342. Fintha Zsuzsanna konduktor-tanító
343. Móricz Julianna szakvizsgázott gyógypedagógus, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár, tanító
344. Skrabákné Ruff Katalin gyógypedagógus,óvodapedagógus
345. Vida Fanni gyógypedagógus
346. Tarné Tóthfalussy Zsuzsanna gyógypedagógus
347. Kertész Edina szakvizsgázott gyógypedagógus
348. Mervay Eszter gyógypedagógus - logopédus
349. Horváth Péter gyógypedagógus
350. Tóth Nóra gyógypedagógus
351. Kalincsákné Kardos Bernadett gyógypedagógus - logopédus, szomatopedagógus, tanító
352. Lukács Mária Magdolna szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, általános iskolai tanár
353. Nagy Katalin fejlesztőpedagógus, szociálpedagógus
354. Varga Kinga gyógypedagógus, drámapedagógus
355. Welker Judit szakvizsgázott gyógypedagógus - logopédus
356. Galkó Blanka fejlesztőpedagógus, mentálhigiénés szakember
357. Abonyi Krisztina gyógypedagógus
358. Mednyánszky Ágnes Katalin gyógypedagógus
359. Tóth Klára Zsuzsanna szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanár
360. Keresztes Beáta szakvizsgázott gyógypedagógus
361. Kovács Ágnes fejlesztőpedagógus
362. Vargáné Petheő Gabriella gyógypedagógus
363. Pék Andrea gyógypedagógus (logopédus, szurdopedagógus)
364. Leopold Ildikó szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
365. Kiss Alfréd fejlesztőpedagógus
366. Bükki Edina szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
367. Illésné Pál Viktória szakvizsgázott gyógypedagógus
368. Rédling Erika gyógypedagógus -tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
369. Dienes Csilla fejlesztőpedagógus
370. Misik Réka szakvizsgázott gyógypedagógus, óvodapedagógus
371. Dr. Vassné Tarsovics Ágnes okleveles gyógypedagógus,Waldorf-tanító
372. Glavanits Erika gyógypedagógus
373. Fatér Gyöngyi szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, óvodapedagógus, tanító
374. Simonné Janzsó Tünde szakvizsgázott gyógypedagógus, mentalhigienes szakdiplomás, pedagógiatanár MA
375. B. Mátyus Gyöngyi fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
376. Mészáros Gyula konduktor, műszaki tanár
377. Szalay Dóra gyógypedagógus
378. Ludvánné Raáb Krisztina gyógypedagógus
379. Csornai Teodóra szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus
380. Berta Diána okleveles gyógypedagógus-logopédus
381. Avasné Lendvai Viktória gyógypedagógus, tanító, inkluzív nevelés okleveles tanára
382. Skultéti Ágnes szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító, mentálhigiénés szakember
383. Brunszkó Erzsébet gyógypedagógus
384. Tóth Henriette fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
385. Horváth Réka gyógypedagógus
386. Pákozdi Melinda okleveles gyógypedagógus – logopédus
387. Péntek Ágota Rita szakvizsgázott gyógypedagógus
388. Tihanyi Viktória szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, okleveles pedagógiatanár
389. Szilasi Tünde szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, ált,isk.tanító
390. Merklin Erika szakvizsgázott gyógypedagógus -logopédus, szurdoterapeuta
391. Molnár Anna gyógypedagógus
392. Asbóth Barbara gyógypedagógus
393. Babos Veronika gyógypedagógus
394. Gillinger Lászlóné szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
395. Papp Anna okleveles gyógypedagógus-logopédus
396. Radics Márta gyógypedagógus- logopédus
397. Takó Ágota gyógypedagógus
398. Brezovszky Andrea szakvizsgázott gyógytestnevelő, testnevelő tanár
399. Tóthné Hámori Edit gyógypedagógus, Extra Lesson tanár
400. Novák Tünde szakvizsgázott gyógypedagógus - logopédus
401. Tóth Lilla fejlesztőpedagógus, tanító
402. Csótiné Láng Mariann fejlesztőpedagógus, tanító
403. Eredicsné Király Judit szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
404. Móricz Nikoletta gyógypedagógus
405. Pásztor Nóra gyógypedagógus
406. Szalainé Pongrácz Andrea szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, tanító
407. Kiss Anita szakvizsgázott gyógypedagógus
408. Domiter Anita szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, okleveles gyógypedagógus
409. Varga Imola okleveles gyógypedagógus – logopédus
410. Ligetfalvi Tímea gyógypedagógus, tanító
411. Tóthné Schiebelhut Lívia okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus
412. Szabóné Kész Edina gyógypedagógus
413. Gáspár Eszter gyógypedagógus Mozgásterapeuta
414. Madarász Marianna szakvizsgázott gyógypedagógus
415. Salgóné Burkus Emma szakvizsgázott gyógypedagógus
416. Lónay Eszter gyógypedagógus, magyar nyelv és irodalom és hittan szakos pedagógus
417. Lehoczki Gabriella gyógypedagógus- pszichopedagógus, logopédus
418. Hortobágyi Orsolya szakvizsgázott fejlesztőpedagógus tanár
419. Bölcs Diána okleveles gyógypedagógus, szociálpedagógus
420. Ludvigné Szalai Enikő szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, konduktor, logopédus
421. Majlinger Renáta szakvizsgázott gyógypedagógus mentálhigiénés szakember
422. Kissné Biró Ágnes szakvizsgázott szurdopedagógus, gyógypedagógus-logopédus
423. Visnyovszki Anita gyógypedagógus
424. Fazekas Attiláné szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, tanító, óvodapedagógus
425. Garamvölgyi Nóra gyógypedagógus
426. Szalóczi Zsuzsa fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus-logopédus
427. Illés Vera gyógypedagógus
428. Borsos Csilla gyógypedagógus
429. Varga Gabi gyógypedagógus rehabilitációs tanár
430. Bata Tímea gyógypedagógus
431. Kardos Ilona fejlesztőpedagógus tanító, közoktatási vezető, szociálpolitikus
432. Gombos Mária gyógypedagógus, tanító
433. Imre Györgyi szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus
434. Lakatos - Teremi Nikoletta gyógypedagógus
435. Czeglédy Éva gyógypedagógus
436. Bolla Szilvia gyógypedagógus, óvodapedagógus
437. Töreki-Keller Éva gyógypedagógus
438. Pálmai Csilla gyógypedagógus
439. Taiszné Kappéter Éva gyógypedagógus, rehabilitációs konzultáció
440. Molnárné Pusztai Éva fejlesztőpedagógus nyugdíjas egészségfejlesztő mentálhigiénikus, tanító
441. Kertész Veronika gyógypedagógus-logopédus
442. Cser Kitti gyógypedagógus-logopédus
443. Molnárné Hegedűs Alexandra szakvizsgázott gyógypedagógus
444. Vidéki Andrea gyógypedagógus, tanító, szakvizsgázott pedagógus
445. Petőné Monoszi Andrea gyógypedagógus, szociálpedagógus
446. Dr.Bótáné Kovács Zsuzsanna fejlesztőpedagógus
447. Mátrai Bernadette szakvizsgázott gyógypedagógus
448. Bóné Magdolna gyógypedagógus-pszichológus
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy