Procés de participació per a l'elaboració d'una llei de canvi climàtic - Enquesta empreses
El Govern de les Illes Balears ha obert un procés de participació pública per impulsar instruments que permetin aconseguir la neutralització del carboni (emissions zero) en les properes dècades, en línia amb els compromisos internacionals.

El canvi climàtic afecta i afectarà tots els sectors de la societat, que alhora hi contribueixen amb l'emissió dels gasos d’efecte hivernacle. Per tant, el camí per recórrer s'ha de decidir entre tots els agents implicats, d'una manera justa, equitativa i consensuada amb la ciutadania i els agents socials i econòmics de les Illes Balears.

Per això, començam el procés de participació pública amb una sèrie d'enquestes que recolliran les primeres impressions sobre el canvi climàtic i la política pública que s'ha d'impulsar. Animau-vos a participar-hi donanau-nos-ne la vostra opinió!
Nom de l'empresa (No es farà públic) *
Nom i càrrec dins l'empresa
A quin tipus d'empresa representa?
1. Marcau el sector en el qual es pot ubicar millor la vostra activitat: *
Required
2. Estau d’acord amb l’afirmació que: el canvi climàtic és un repte al qual s’ha de fer front amb urgència? *
a. Molt d'acord
b. Bastant d'acord
c. Poc d'acord
d. Gens d'acord
e. NS/NC
Resposta
3. Considerau el canvi climàtic com un risc o com una oportunitat per a la vostra activitat? *
4. Considerau que els vostres potencials clients li donen importància al canvi climàtic a l’hora d’escollir el tipus de productes o serveis que vosaltres oferiu? *
5. Heu considerat dur a terme el càlcul voluntari de la petjada de carboni de la vostra empresa mitjançant la metodologia proposada pel MAGRAMA? *
6. Algunes lleis de canvi climàtic (com la d’Andalusia o el Regne Unit) preveuen un fons de compensació de canvi climàtic per a empreses: com menys fan per reduir les seves emissions, més han de contribuir al fons, mentre que es compensen aquelles que més redueixen el seu impacte. Creis que seria interessant aquest concepte per incentivar actuacions contra el canvi climàtic a les Illes Balears? *
7. Com valorarieu l'aprovació de subvencions que fomentassin la reducció d’emissions de CO2 per a activitats dutes a terme al territori de les Illes Balears? *
8. Com valorarieu?: *
a. Molt bé
b. Bé
c. Ni bé ni malament
d. Malament
e. NS/NC
Un registre públic o distintiu que reconegui les empreses que més redueixen les seves emissions de CO2?
Un distintiu o etiqueta que indiqui la petjada de CO2 de productes o serveis que s’ofereixen al territori de les Illes Balears?
9. Com valorau les polítiques que s’han impulsat fins ara a les Illes Balears per fer front al canvi climàtic des del punt de vista de la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (mitigació del canvi climàtic)? *
a. Molt bones
b. Bones
c. Suficients
d. Insuficients
e. NS/NC
Resposta
I des del punt de vista de l’adaptació als seus impactes (augment de temperatures i nivell de la mar, major freqüència d'esdeveniments extrems, canvis en la biodiversitat i introducció d'espècies invasores, reducció de disponibilitat d'aigua, etc.)?
En cas d’haver contestat “insuficients” en la pregunta anterior, indicau com considerau que es podrien millorar: *
10. Creis que la vostra empresa sofrirà els impactes del canvi climàtic? *
a. Sí
b. No
C. NS/NC
Resposta
11. En cas d'haver respost afirmativament, quines conseqüències creis que patirà? Quins efectes s'han d'afrontar a curt termini? I a llarg termini? *
12. Considerau la legislació un bon instrument per fer front al canvi climàtic? *
13. Com valoraríeu que el Govern de les Illes Balears impulsàs una llei de canvi climàtic que regulàs la seva pròpia actuació al sobre això, com estan fent altres comunitats autònomes com Catalunya o Andalusia? *
14. Com valoraríeu que la futura llei de canvi climàtic de les Illes Balears involucràs els sectors privats i els orientàs per a dur a terme actuacions per fer front al canvi climàtic? *
15. Quines mesures concretes pot posar en marxa el Govern per tal d'incentivar les empreses del seu sector perquè redueixin les seves emissions de CO2 (com ara mitjançant la reducció de consum energètic:, incorporant renovables:, fent servir transport més eficient per a mercaderies, personal o clients:, o utilitzant productes i proveïdors locals)? *
16. La petjada de carboni és un càlcul de quants de Kg de CO2 s'han hagut d'emetre per fer possible un servei o producte (per exemple, en consum energètic, transport, etc.). A alguns llocs s'utilitza aquesta metodologia per informar els consumidors sobre les opcions amb menor impacte de cara amb vistes al canvi climàtic afavorint amb l'afavoriment, per exemple, d'aquelles que suposin un menor consum energètic o siguin producte local (menys emissions per transport). Creis que s'hauria de fer pública la petjada de carboni dels serveis i productes? *
17. Us agradaria formar part del procés de participació pública d’una futura llei de canvi climàtic de les Illes Balears? *
En cas de voler formar part del procés de participació, afegiu les vostres dades de contacte:
18. Hi ha cap aportació que us agradaria fer?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy