แบบทดสอบลูกเสือ วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก
เลือกคำตอบ ข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ระดับชั้น
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ห้อง *
1. เครื่องหมายลูกเสือโลก เป็นเครื่องเครื่องหมายขั้นต้นสำหรับ *
1 point
2. ลูกเสือควรจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกภายในระยะเวลา *
1 point
3. เมื่อลูกเสือสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก ให้ทำพิธีอะไร ในขั้นตอนต่อไป *
1 point
4. การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก *
1 point
5. เครื่องหมายลูกเสือโลกประเทศอังกฤษ ได้คิดจัดทำขึ้นเมื่อใด *
1 point
6. เครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว (เฟลอเดอรีส์) แสดงถึง *
1 point
7. ดาว 2 ดวงบนเฟลอเดอรีส์ หมายถึง *
1 point
8. เชือกสีขาวที่ล้อมรอบและผูกเป็นเงื่อนพิรอด หมายถึง *
1 point
9. พื้นสีม่วง หมายถึง *
1 point
10. สีของคณะลูกเสือโลก คือ *
1 point
11. คณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วย *
1 point
12. คณะลูกเสือแห่งชาติ เป็น *
1 point
13. วันสถาปณาของคณะลูกเสือแห่งชาติ *
1 point
14. คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ *
1 point
15. ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ *
1 point
16. สภาลูกเสือแห่งชาติ มีอำนาจและหน้าที่ *
1 point
17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติ อยู่ในตำแหน่งคราวละ *
1 point
18. ผู้กระทำการในนามคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ *
1 point
19. พระมากษัตริย์ทรง ดำรงตำแหน่ง *
1 point
20. นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง *
1 point
21. รองนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง *
1 point
22. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง *
1 point
23. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง *
1 point
24. สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใด *
1 point
25. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ *
1 point
26. โดยปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอย่างน้อย *
1 point
27. มาตรา 23 และมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ โดยปกติให้มีการประชุม อย่างน้อย *
1 point
28. ผู้ว่าราชการจังหวัดดำรงตำแหน่ง *
1 point
29. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ดำรงตำแหน่ง *
1 point
30. นายอำเภอ ดำรงตำแหน่ง *
1 point
31. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานปกครองและศึกษาธิการอำเภอ ดำรงตำแหน่ง *
1 point
32. ผู้ช่วยศึกษาธิการอำอำเภอ *
1 point
33. อธิบดีกรมพละศึกษา ดำรงตำแหน่ง *
1 point
34. อธิบดีกรมพละศึกษา ดำรงตำแหน่ง *
1 point
35. ผู้อำนวยการกองลูกเสือ ดำรงตำแหน่ง *
1 point
36. ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาดหรือที่ได้อุทิศกำลังกาย หรือกำลังความคิดในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ จะได้รับพระราชทาน *
1 point
37. ผู้มีความดีความชอบ ซึ่งได้ทำการรักษาความปลอดภัยหรือสันติสุขเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย จะได้รับพระราชทาน *
1 point
38. ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบำรุงการลูกเสือ จะได้รับ *
1 point
39. ลูกเสือที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อกองลูกเสือ ต่อ ทางบ้าน ต่อสาธารณประโยชน์ และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะได้รับ *
1 point
40. กิจการลูกเสือเกิดขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2450 เมื่อ บี – พี นำเด็กชาย 20 คน และหลานอีก 1 คน ชื่อโดนัลด์ ไปทดลองอยู่ค่ายพักแรมที่ *
1 point
41. หนังสือที่ บี – พี เขียน ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เด็กรวมกันจัดตั้งเป็นกองลูกเสือคือ *
1 point
42. ประเทศแรกนอกจักรภพอังกฤษ ที่จัดตั้งกองลูกเสือในปี พ.ศ. 2452 คือ *
1 point
43. ประเทศที่สองที่จัดตั้งกองลูกเสือในปี พ.ศ. 2453 คือ *
1 point
44. สำนักงานลูกเสือโลก ตั้งอยู่ที่ *
1 point
45. เลขาธิการของสำนักงานลูกเสือโลก คือ *
1 point
46. สำนักงานลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่ *
1 point
47. สำนักงานลูกเสือเขตอินเตอร์อเมริกา ตั้งอยู่ที่ *
1 point
48. สำนักงานลูกเสือเขตอินเตอร์อาฟริกา อยู่ที่ *
1 point
49. สำนักงานลูกเสือเขตอาหรับ ตั้งอยู่ที่ *
1 point
50. สำนักงานลูกเสือโลกเขตยุโรป ตั้งอยู่ที่ *
1 point
51. สำนักงานลูกเสือโลกเขตยูโรเซีย ตั้งอยู่ที่ *
1 point
52. หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 หมู่ มีลูกเสือ *
1 point
53. คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คือ *
1 point
54. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับการทำงานตามระเบียบ *
1 point
55. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับการ ทำดีที่สุด *
1 point
56. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับ ความคิดริเริ่ม *
1 point
57. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนอย่างผู้ใหญ่ *
1 point
58. บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เกี่ยวกับ การมีเจตคติที่ดี *
1 point
59. การที่จะให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีความซาบซึ้งในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้นั้น ก็ด้วยวิธีการใด *
1 point
60. การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุ่งหมายอย่างไร *
1 point
61. การฝึกระเบียบแถวลูกเสือให้ผลในทางร่างกายคือ *
1 point
62. การฝึกระเบียบแถวลูกเสือให้ผลในทางจิตใจ คือ *
1 point
63. อาวุธประจำตัวของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คือ *
1 point
64. แถวตอน คือ *
1 point
65. แถวหน้ากระดาน คือ *
1 point
66. ตับ คือ *
1 point
67. ขบวน คือ *
1 point
68. เครื่องหมายด้านล่างหมายถึง *
1 point
Captionless Image
69. เครื่องหมายด้านล่างหมายถึง *
1 point
Captionless Image
70. เครื่องหมายด้านล่างหมายถึง *
1 point
Captionless Image
71. เครื่องหมายด้านล่างหมายถึง *
1 point
Captionless Image
72. สัญญาณนกหวีดยาว 1 ครั้ง หมายความว่า *
1 point
73. สัญญาณนกหวีดยาว 2 ครั้ง หมายความว่า *
1 point
74. สัญญาณนกหวีดสั้นหนึ่งครั้ง ยาวหนึ่งครั้งสลับกัน หมายความว่า *
1 point
75. สัญญาณนกหวีดสั้นติดกันหลายๆ ครั้ง หมายความว่า *
1 point
76. การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าอันเป็นท่าเบื้องต้น และเป็นรากฐานของการปฏิบัติท่าอื่นคือ *
1 point
77. ท่าพักที่ใช้ในโอกาสระหว่างฝึกสอนเพื่ออธิบายหรือแสดงตัวอย่าง คือ *
1 point
78. ท่าพักที่ใช้ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีการ คือ *
1 point
79. ท่าพักที่ใช้ในโอกาสที่ต้องรอรับ *
1 point
80. ท่าพักที่ใช้ในโอกาสที่ต้องรอรับคำสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลานานๆ *
1 point
81. หลักการกางเต็นท์ในเวลากลางคืนโดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 คน คือ *
1 point
82. หลักการรื้อเต็นท์ในเวลากลางคืนโดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 คน คือ *
1 point
83. หลักการการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกวิธี *
1 point
84. สิ่งของใดควรอยู่ด้านบนสุดของเครื่องหลัง *
1 point
85. การบรรจุสิ่งของต่างๆ ลงในเครื่องหลัง รวมทั้งอาหารด้วย น้ำหนักของเครื่องหลังไม่ควรเกิน *
1 point
86. การก่อและจุดไฟกลางแจ้ง ก่อนอื่นควรทำอย่างไร *
1 point
87. การก่อกองไฟที่ดีที่สุดคือ *
1 point
88. แผนที่ที่ใช้ในการเดินทางไกล ที่นิยมใช้ทั่วไป จะมีมาตราส่วนเท่าใด *
1 point
89. แผนที่ที่ดีจะบอกให้เราทราบเกี่ยวกับอะไรบ้าง *
1 point
90. ใครเป็นผู้ค้นพบและประดิษฐ์เข็มทิศ ขึ้นใช้ในการเดินเรือ *
1 point
91. การหาบริเวณที่ตนอยู่ในแผนที่ *
1 point
92. มุมที่ใช้กับเข็มทิศในวงการลูกเสือ คือ *
1 point
93. เข็มทิศที่นิยมใช้ในวงการลูกเสือ คือ *
1 point
94. เงื่อนที่ใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิต คือ *
1 point
95. เงื่อนที่ใช้ในการขึ้นต้นถักสายยงยศของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คือ *
1 point
96. เงื่อนที่ใช้ผูกโยงหัวเสาเต็นท์กับสมอบก คือ *
1 point
97. คนที่เป็นลมแดดหน้าซีด ควรนอนในลักษณะใด *
1 point
98. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธี ลาก ใช้เมื่อใด *
1 point
99. ความปลอดภัยของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการทำบุกเบิก ที่สำคัญที่สุดคือ *
1 point
100. ความปลอดภัยของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการทำบุกเบิก ที่สำคัญที่สุดคือ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service