แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดทำโดย กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
คำชี้แจง
1. แบบรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ข้อมูลที่ได้จาการรายงานในครั้งนี้จะนำเสนอผลในภาพรวม ไม่เจาะจงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการปฏิบัติงานของผู้รายงาน
3. การรายงาน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมุูลทั่วไปของผู้รายงาน
ตอนที่ 2 การติดตามผลโครงการฝึกอบรม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อายุราชการ *
1.4 ระดับตำแหน่งในปัจจุบัน *
1.5 เป็นผู้บังคับบัญชาของ .............................................(ระบุชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา) *
Your answer
1.6 สังกัดสำนัก / กอง / โครงการ *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms