แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง และครบถ้วน อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการของคณะฯ ต่อไป จึงขอความร่วมมือจากท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยคลิกเลือกตอบคำถามตามหัวข้อต่าง ๆ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. การเข้าใช้เว็บไซต์โดยประมาณ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
1. เนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ ตรงกับความต้องการ *
2. ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง *
3. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ *
4. ความรวดเร็วในการอัพเดทเว็บไซต์ *
5. อัพเดทเว็บไซต์ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของเจ้าของข้อมูล *
6. ให้บริการดี มีการประสานงานกับเจ้าของข้อมูลอยู่เสมอ *
7. แจ้งผลการอัพเดทเว็บไซต์ทุกครั้ง * *
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
1. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม น่าสนใจ *
2. จัดรูปแบบองค์ประกอบ รูปภาพ ตัวอักษร และสีได้อย่างเหมาะสม *
3. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และเข้าใจ *
4. มีการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก *
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
1. ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ *
2. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ *
3. เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ *
4. เว็บไซต์มีความเสถียร *
5. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพเว็บไซต์ *
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาของท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Report Abuse