สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้เปิดสายตรงผู้อํานวยการ เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเสนอข้อร้องเรียน ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้วิทยาลัยฯ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ตามหลักธรรมาภิบาล หากบุคคลใดแอบอ้างชื่อบุคคลอื่นในการแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลผ่านสายตรงผู้อํานวยการ อันเป็นการกระทําที่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตรวจพบจะดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน ถึงอํานวยการเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หมายเหตุ
ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question