แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยโสธร" ประจำปี 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด เพื่อแก้ไข ปรับปรุง การจัดทำรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ ดังนั้นสำนักงานแรงงานฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอบแบบสอบถาม เพื่อจะได้นำข้อมูลประกอบการแก้ไข ปรับปรุงรายงานฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ประเภทหน่วยงานที่ตอบ
Clear selection
2. ขอให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยโสธร
มาก
ปานกลาง
น้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ
Clear selection
3. ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยโสธรไปใช้ประโยชน์หรือไม่
Clear selection
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยโสธรไปใช้ในทางใด (ระบุ)
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์
4 points
6. เนื้อหาสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวดยโสธรที่น่าสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
ใส่ตัวเลข โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 1-4
บทสรุปผู้บริหาร
สถุานการณ์แรงงาน
ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดยโสธรควรปรับปรุงหรือไม่
Clear selection
8. ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
Clear selection
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด (เพิ่มเติม) ระบุ
10. ข้อเสนออื่นๆ (ุถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy