แบบประเมินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4 12-14 ต.ค. 2559
คำชี้แจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจโดยลงคะแนน ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม *
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด *
สนามการแข่งขันที่เข้าร่วม *
Required
ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
เกณฑ์การประเมิน 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
ระดับความสำเร็จ *
1
2
3
4
5
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ การแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ให้ปรากฏต่อสาธารณชน
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของการดำเนินการ
เกณฑ์การประเมิน 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
*
1
2
3
4
5
การประชาสัมพันธ์/ประกาศ/กำหนดการในการดำเนินการ
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน/การบริการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
การบริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสนามการแข่งขัน
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม
บริเวณจอดรถ/สถานที่แข่งขัน/จุดบริการภายในสนามการแข่งขัน
วัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอ/เหมาะสมต่อความต้องการในการแข่งขัน
แนวคิดที่จะนำไปประยุกต์/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนต้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. Report Abuse - Terms of Service