รับแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน การกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชั่น
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
รายละเอียดที่ต้องการแจ้ง *
Your answer
ส่งหลักฐานได้ที่ช่องทางด้านล่าง
แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน การกระทำผิดและทุจริตคอร์รัปชั่น
ด้วย บริษัท ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง จำกัด “ตามนโยบายของผู้บริหารชุดใหม่” ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจตามหลักจริยธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการนี้ นโยบายของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว

บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านคู่ค้าธุรกิจทุกราย ได้โปรดงดการกระทำใด ๆ ที่อาจจะช่วยสนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การให้สินบน รวมถึงการเสนอให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นการจูงใจ เป็นการตอบแทน หรือเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ตลอดจนการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากพนักงานบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้เชื่อมั่นได้ว่า คู่ค้าธุรกิจทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อีกทั้งสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดยปราศจากสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ใด ๆ

อนึ่ง หากปรากฏว่า พนักงานบริษัทฯ มีการเรียกร้องผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากท่านคู่ค้าธุรกิจ บริษัทฯ ขอความกรุณาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นมายังช่องทางการร้องเรียนที่ บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการยึดมั่นต่อหลักจริยธรรมและความโปร่งใส โดยบริษัทฯ จะรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และนำข้อมูลไปทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตลอดจนดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายทางคู่ร่วมธุรกิจสามารถไว้วางใจใน “บริษัท ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง จำกัด ยุคใหม่”

ช่องทางร้องเรียน ( Whistle Blower Channel ) มีดังนี้
อีเมล์ : cg@ttopen.co.th
ไปรษณีย์ : ระบุหน้าซองถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง จำกัด เลขที่ 60/99 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เว็ปไซต์ : http://ttopen.co.th/cg
Add Line ID : audit1234

บริษัทฯ ขอขอบคุณในการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจกันในการที่ให้คู่ธุรกิจและบริษัททำงานด้วยกันอย่างโปร่งใส


หมายเหตุ : กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ และปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียน/แจ้งซ่อมเกี่ยวกับโครงการ

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.