Qüestionari Pla Local d'Habitatge de Terrassa 2019-2024
Us proposem respondre al següent qüestionari que ens permetrà conèixer la vostra percepció sobre l'estat actual de l'habitatge a Terrassa i quins son els aspectes que us preocupen més de cara a definir les polítiques locals futures a desenvolupar
En relació a l’oferta i demanda d’habitatge a Terrassa, indica el teu nivell d'acord o desacord amb les següents afirmacions: *
Totalment en desacord
Bastant en desacord
Bastant d'acord
Totalment d'acord
Hi ha una oferta variada d’habitatges (tipus, mides, preus, zones, etc.)
Hi ha una oferta suficient a tots els barris per satisfer la demanda
Hi ha suficient oferta de lloguer
Hi ha suficient oferta de compra
Les característiques dels habitatges s’adeqüen a les necessitats de la gent que busca habitatges
El preu mig dels habitatges de lloguer de Terrassa s’adequa a la renda mitjana de la ciutat
El preu mig dels habitatges de compra de Terrassa s’adequa a la renda mitjana de la ciutat
En relació al parc d’habitatges de Terrassa, valora les següents afirmacions: *
Totalment en desacord
Bastant en desacord
Bastant d'acord
Totalment d'acord
Els habitatges es troben en bon estat de conservació en el conjunt de la ciutat
Els habitatges en general compleixen amb els requisits d’accessibilitat (rampes i ascensors)
Els habitatges en general són eficients energèticament (gasten poca energia)
Hi ha un nombre important d’habitatges buits a la ciutat
Hi ha situacions de sobreocupació dels habitatges (molta gent vivint al mateix habitatge)
Hi ha situacions d’ocupació irregular dels habitatges
L’Ajuntament ofereix actualment diferents serveis municipals en matèria d’habitatge. Indica el teu grau de coneixement: *
No en tinc coneixement
Em sona
En tinc coneixement
Promoció i gestió d’habitatges i altres immobles que formen part del parc públic d’Habitatge Terrassa
Servei de promoció d’accés a l’habitatge
Adjudicació d’habitatges de protecció oficial (gent gran, mobilitat reduïda...)
Mediació pel lloguer social
Noves formes d’accés a l’habitatge (masoveria urbana, cessió d’ús, cooperativa)
Oficina Local d’Habitatge
Gestió d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions econòmiques d’urgència especial)
Gestió d’ajuts per al pagament del lloguer
Gestió de sol·licituds de cèdules
Gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis
Tramitació de l'inspecció tècnica dels edificis (ITE)
Oficina de intermediació hipotecaria i de lloguer (OFIMEH-LL)
Oficina de intermediacions en ocupacions
Mesa d’emergència : Fons de lloguer social d’emergència
Oficina Municipal d’Atenció a la Pobresa energètica i Promoció Eficiència Energètica (OFIMAPE)
Servei de suport a les comunitats veïnals
Atenció persones sense sostre (ANDANA)
Servei municipal d'allotjament d'urgència (SAU)
Les 3 principals necessitats de Terrassa en matèria d’habitatge són: *
Required
Altres comentaris o propostes pel Pla local d'habitatge que creguis interessants
Your answer
Residies a un altre municipi? *
Per quin motiu vas venir a Terrassa? *
Required
Dades identificatives
Sexe *
Edat *
Situació laboral *
Barri de residència *
Gràcies per participar
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service