แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

    ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการใช้บริการ

    This is a required question
    This is a required question

    ส่วนที่ 3 :ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด

    3.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Desing)

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    3.2ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question