การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์เพื่อส่งต่อให้กับส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในปีงบประมาณต่อไป จึงขอให้ท่านตอบแบบสำรวจให้ตรงตามความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

โดยการรับฟังความคิดเห็นแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  ส่วนนี้เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบรับฟังความคิดเห็น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน

  ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบความเข้าใจและทัศนคติของผู้ให้ความเห็น เกี่ยวกับประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการปฏิบัติงานคือผลของการจัดการความรู้ เพราะได้รวบรวมความรู้ในงานนั้นให้เป็นระบบ ใช้งานที่ง่ายและสะดวก
  คู่มือการปฏิบัติงานต้องมีองค์ความรู้ที่มาจากหนังสือ ตําราวิชาการเท่านั้น
  คู่มือการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ต้องเผยแพร่ให้ทุกคนรู้ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย
  คู่มือการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพเฉพาะในองค์กรที่มีอัตรากำลังน้อย หรือสูญเสียบุคลากรบ่อยครั้ง
  คู่มือการปฏิบัติงานที่ทำเสร็จแล้วจะต้องใช้งานไปอีก 3-5 ปี แล้วจึงแก้ไขทบทวนอีกครั้ง
  ประสบการณ์ เคล็ดลับที่ทำให้งานสำเร็จ เป็นสิ่งที่สามารถกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานได้
  ชุมชนนักปฏิบัติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
  คู่มือการปฏิบัติงานต้องมีทั้งการกลั่นกรอง และการประกาศใช้ เพื่อให้เกิดสภาพบังคับเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  คู่มือการปฏิบัติงานเป็นสิ่งควบคุมดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถใช้ดุลพินิจตัดสินใจได้
  หากทำตามคู่มือการปฏิบัติงาน จะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใด ๆ ได้ เพราะขั้นตอนในคู่มือไม่เปิดช่องให้ทำได้
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน

  ส่วนนี้ขอรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน ที่สำนักกฎหมายและทีด่ิน กรมชลประทาน ได้จัดทำเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 7 กระบวนงาน (สามารถให้ความเห็นได้ทุกคู่มือ หรือเฉพาะบางคู่มือ กรณีไม่ให้ความเห็นในฉบับใด กรุณาทำเครื่องหมาย - ในช่องคู่มือนั้น)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

  This is a required question