การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สำนักกฎหมายและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ตามยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์เพื่อส่งต่อให้กับส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในปีงบประมาณต่อไป จึงขอให้ท่านตอบแบบสำรวจให้ตรงตามความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

โดยการรับฟังความคิดเห็นแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนนี้เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบรับฟังความคิดเห็น
1.1 เพศ *
1.2 ช่วงอายุ
Clear selection
1.3 ระดับการศึกษา *
1.4 สถานภาพ *
1.5 ระดับตำแหน่ง *
1.6 ส่วน/ฝ่ายที่สังกัด *
ส่วนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบความเข้าใจและทัศนคติของผู้ให้ความเห็น เกี่ยวกับประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
กรุณาเลือกระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว *
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
คู่มือการปฏิบัติงานคือผลของการจัดการความรู้ เพราะได้รวบรวมความรู้ในงานนั้นให้เป็นระบบ ใช้งานที่ง่ายและสะดวก
คู่มือการปฏิบัติงานต้องมีองค์ความรู้ที่มาจากหนังสือ ตําราวิชาการเท่านั้น
คู่มือการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ต้องเผยแพร่ให้ทุกคนรู้ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพเฉพาะในองค์กรที่มีอัตรากำลังน้อย หรือสูญเสียบุคลากรบ่อยครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานที่ทำเสร็จแล้วจะต้องใช้งานไปอีก 3-5 ปี แล้วจึงแก้ไขทบทวนอีกครั้ง
ประสบการณ์ เคล็ดลับที่ทำให้งานสำเร็จ เป็นสิ่งที่สามารถกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานได้
ชุมชนนักปฏิบัติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานต้องมีทั้งการกลั่นกรอง และการประกาศใช้ เพื่อให้เกิดสภาพบังคับเป็นมาตรฐานเดียวกัน
คู่มือการปฏิบัติงานเป็นสิ่งควบคุมดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถใช้ดุลพินิจตัดสินใจได้
หากทำตามคู่มือการปฏิบัติงาน จะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใด ๆ ได้ เพราะขั้นตอนในคู่มือไม่เปิดช่องให้ทำได้
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนนี้ขอรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน ที่สำนักกฎหมายและทีด่ิน กรมชลประทาน ได้จัดทำเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 7 กระบวนงาน

(สามารถให้ความเห็นได้ทุกคู่มือ หรือเฉพาะบางคู่มือ กรณีไม่ให้ความเห็นในฉบับใด กรุณาทำเครื่องหมาย - ในช่องคู่มือนั้น)
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการออกคำสั่งทางปกครอง และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ส่วนสอบสวนและคดี)
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดทำแผนงานและงบประมาณที่ดิน (ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
เผยแพร่ใน : http://kromchol.rid.go.th/law/pdf/km/6002.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดเก็บเอกสารการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทาน (ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
เผยแพร่ใน : http://kromchol.rid.go.th/law/pdf/km/6003.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการส่งคืนที่ราชพัสดุ (ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการเจรจาตกลงซื้อขาย
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานจัดหาที่ดิน กรณีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานจัดหาที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
เผยแพร่ใน : http://kromchol.rid.go.th/law/pdf/77.pdf
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักกฎหมายและที่ดิน
ขอรับความเห็น/ข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ทั้งในภาพรวม และรายละเอียด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy