Lednica 2000 - Infrastruktura spotkania
Jeżeli masz co najmniej 16 lat i chcesz pomóc w przygotowaniach Infrastruktury XXVI Spotkania Młodych LEDNICA 2000, to wypełnij poniższy formularz w formie porozumienia o wolontariacie. Zbieramy tylko niezbędne dane. Jeśli masz jakieś pytania, to skontaktuj się mailowo z koordynatorem swojej służby: isl@lednica2000.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE
zawarte pomiędzy:
Imię *
Nazwisko *
PESEL *
UWAGA! Pesele zaczynające się lub kończące cyfrą "0" prosimy o wpisywanie w cudzysłowie.
Ulica, nr domu, nr mieszkania *
Kod pocztowy *
Miasto *
zwanym/ą dalej „Wolontariuszem”,

a


Stowarzyszeniem LEDNICA 2000 im. o. Jana W. Góry OP z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościuszki 99, 61-716 Poznań, wpisanego do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 78708, REGON: 639742126, NIP: 7781398974,
reprezentowanym przez
Bogdana Kowalskiego – Prezesa Zarządu,
Wojciecha Bornę – Wiceprezesa Zarządu,

zwanym dalej „Korzystającym” lub „Stowarzyszeniem”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, zwane dalej „Porozumieniem”.


§1
1. Wolontariusz zobowiązuje się do udziału w służbach organizacyjnych Stowarzyszenia podczas XXIII Spotkania Młodych LEDNICA 2000 im. o. Jana W. Góry OP, które odbędzie w dniu 4 czerwca 2022 r. na Polach Lednickich (zwanego dalej „Spotkaniem”), a w tym do wykonywania świadczeń w postaci wszelkich czynności pomocniczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tego Spotkania. Czynności te są związane z realizacją działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Szczegółowe instrukcje co do konkretnych czynności powierzonych Wolontariuszowi przekaże mu Koordynator Służby upoważniony przez Stowarzyszenie do kierowania pracami Wolontariuszy. Informacje na temat osoby Koordynatora Służby zostaną przekazane Wolontariuszowi w formie wiadomości e- mail w terminie do dnia 27 maja 2022 r.
3. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać polecenia osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej, pozostające w związku z realizacją zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia. .
4. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 na zasadach pełnej dobrowolności i nieekwiwalentności. Wolontariuszowi nie przysługuje z tytułu wykonywania Porozumienia żadne wynagrodzenie lub świadczenie rzeczowe.
5. Strony potwierdzają, że Porozumienie nie skutkuje powstaniem stosunku pracy.

§2
1. Strony ustalają, że Wolontariusz będzie wykonywał czynności, o których mowa w §1 przez okres krótszy niż 30 dni, tj. w okresie od dnia 27 maja 2022 r. godz. 18.00 do dnia 3 czerwca 2022 r. godz. 24.00.
2. Szczegółowe ustalenia co do terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności o których mowa w §1, w poszczególnych dniach w/w okresu, strony dokonają w terminie późniejszym poprzez ustne ustalenia pomiędzy Wolontariuszem a osobą wskazaną w §1 ust. 2. tj. Koordynatorem Służby.
3. Okres o którym mowa w §2 ust. 1. może zostać zmieniony na wniosek  Wolontariusza lub Koordynatora Służby, w zależności od możliwości Wolontariusza lub potrzeb Stowarzyszenia.

§3
1. Wolontariusz zobowiązuje się respektować religijny katolicki charakter Spotkania. Wolontariusz nie będzie podejmował czynności, które w jakikolwiek sposób mogłyby godzić w w/w religijny charakter Spotkania lub zaufanie uczestników do jego organizatorów. Wolontariusz będzie swoim zachowaniem dawał dobry przykład uczestnikom Spotkania – nie może w czasie obowiązywania niniejszego porozumienia spożywać alkoholu ani używać żadnych innych środków odurzających.
2. Wolontariusz oświadcza, że nie istnieją przeciwwskazania medyczne do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zaś jego stan psychofizyczny pozwala mu na podjęcie obowiązków w charakterze wolontariusza.
3. Wolontariusz oświadcza że:
- nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- nie jest prowadzone przeciwko mu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

§4
Porozumienie może zostać wypowiedziane w każdym czasie przez każdą ze Stron. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (w szczególności w formie wiadomości e-mail) pod rygorem nieważności.

§5
Korzystający zapewni Wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§6
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia porozumienia oraz oświadczenia stron wymagają zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozpoznawania ewentualnych sporów związanych z niniejsza umową jest odpowiedzi rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
INFORMACJE DODATKOWE
INFORMACJE DODATKOWE
Wiek *
Osoby poniżej 18 roku życia prosimy o dostarczenie pisemnej zgody opiekuna na udział w wolontariacie.
Płeć *
Telefon kontaktowy *
Ile razy byłes/aś na spotkaniu? *
Czy byłeś/aś już kiedyś wolontariuszem w służbach lednickich? Jeżeli tak, to ile razy?
Dlaczego chciał(a)byś się włączyć do służby? *
W jakich dniach możemy liczyć na Twoją pomoc? *
Przygotowania na  Polach Lednickich planujemy rozpocząć 27 maja. Potrwają one do samego Spotkania, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o przyjazd do 1 czerwca  włącznie.
Potwierdzam obecność po Spotkaniu, aby pomóc przy sprzątaniu infrastruktury *
Napisz kilka słów o sobie: *
Jeśli chcesz być na bieżąco - poniżej możesz zapisać się na newsletter lednicki
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Lednica 2000 im. o. Jana W. Góry OP z siedzibą w Poznaniu (61-716) przy ul. Kościuszki 99, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000078708, posługujący się NIP 7781398974 oraz numerem REGON 639742126. Jako administrator uprzejmie informujemy, iż:
1. Do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz korzystać z adresu mailowego sekretariat@lednica2000.pl lub adresu korespondencyjnego
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień porozumienia o wolontariacie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach wypowiedzenia porozumienia o wolontariacie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dodatkowo, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera lednickiego, Twoje dane będą przetwarzane do celów związanych z jego wysyłką - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
3. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) w toku zawierania i realizacji porozumienia o wolontariacie, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą w szczególności Google LLC z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), a jeśli zapiszesz się także na newsletter to FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat licząc od dnia zakończenia obowiązywania porozumienia o wolontariacie, a w przypadku danych przetwarzanych do wysyłki newslettera lednickiego - niezwłocznie po cofnięciu zgody.
5. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku jej wyrażenia w stosunku do newslettera lednickiego.
6. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych przez Wolontariusza jest niezbędne do zawarcia porozumienia o wolontariacie ze Stowarzyszeniem Lednica 2000  im. o. Jana W. Góry OP. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie porozumienia i jego realizację.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of LEDNICA 2000. Report Abuse