แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เรื่อง การประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คำชื้แจง
1. แบบประเมินนี้เป็นการประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานภายใน
จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่นๆ

สังกัดหน่วยงาน *
กรุณาเลือกพื้นที่ *
ประเภทตำแหน่งงาน
ประเภทตำแหน่งบุคลากร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางประชากรศาสตร์คำชี้แจง
เลือกคำตอบที่ตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
1.1 เพศ
1.2 อายุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy