แบบสำรวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คำชี้แจง
แบบสำรวจความพึงพอใจนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไป
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จึงขอความร่วมมือศิษย์เก่า ได้กรุณาตอบ แบบสำรวจนี้ให้ครบทุกข้อตามความคิดเห็นที่เป็นจริงของศิษย์เก่า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตดังกล่าว และจะนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น
แบบสำรวจความพึงพอใจฉบับนี้ มี 6 หน้า แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มี 5 ด้าน ประกอบด้วย
2.1 ด้านปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.2 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยฯ
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี.