Inscripció a ABEAM

1. Empleneu aquest qüestionari

2. Ingresseu la primera quota anual:
60€ (com a centre) al compte d'ABEAM:
Caixa de Pensions ES51 2100 0852 09 0200437964
Fent constar "Pagament d'anualitat" i el nom del centre.

3. Envieu una còpia del comprovant d'ingrés al correu abeam.contacte@gmail.com

4. Un cop esteu registrats, i els tràmits d'alta enllestits, rebreu un correu electrònic de salutació i benvinguda a l’Associació.

  Dades del centre

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades pagament quotes

  This is a required question

  Només en cas de domiciliació bancària

  El comprovant d'ingrés s'entendrà com a rebut. En cas de voler un comprovant explícit en nom d'ABEAM caldrà demanar-lo a l'adreça: abeam.contacte@gmail.com.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Interessos del centre

  Ens agradaria conèixer aquells aspectes que voldríeu que l'associació treballés, per tal d'intentar incorporar-los al nostre funcionament.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Aquest qüestionari està sotmès a la protecció de la inviolabilitat i secret de la correspondència proclamats com a dret fonamental a l’article 18 de la Constitució Espanyola i la normativa que el desenvolupa. La informació que conté només pot ser coneguda i divulgada pel destinatari, les terceres persones que interfereixin la informació poden incórrer en els diversos il·lícits administratius, civils i penals previstos per la llei. De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, es posa en coneixement dels socis que les seves dades personals, facilitades per ells mateixos pel desenvolupament de les activitats de la Societat/Associació, s’han incorporat als fitxers en suport paper i/o electrònic existents, que s’utilitzaran exclusivament per a les activitats de la Societat/Associació, i es conservaran amb caràcter confidencial. El soci pot accedir a les seves dades per a comprovar-les, modificar-les o cancel·lar-les quan ho desitgi, per a la qual cosa ho haurà de sol·licitar per correu electrònic o qualsevol altra mètode de comunicació fefaent. ABEAM (Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques) abeam.contacte@gmail.com